2. jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Orgán
Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni – členové komise: Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec, Mgr. Štefan Klučka, MUDr. Kateřina Pekárková
Omluveni: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Hosté: Bc. Václav Dbalý

Průběh jednání:

1. Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a sdělila, že stálou ověřovatelkou zápisu byla zvolena na 1. jednání Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb JUDr. Věra Havlíčková.

2. Mgr. Čermáková požádala radního pro sociální oblast Bc. Dbalého a vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Císařovou o zhodnocení současného stavu oblasti sociálních věcí na území MČ Praha 17.

Bc. Václav Dbalý informoval:

  • o zadání zpracování aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 na období 2022 – 2027
  • o spolupráci příslušných aktérů na zhotovení aktualizace Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17
  • o aktuálním stavu ohledně výstavby DPS

Bc. Jana Císařová informovala:

  • o zabydlování ze strany MHMP a s tím spojených problémů
  • o organizaci RomPraha, z.s., která nabízí zdarma služby pro neformální pečovatele

K výše uvedenému bodu proběhla diskuse.

3. Mgr. Monika Čermáková navrhla pozvat na 3. jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb, která se uskuteční dne 15.11.2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17 organizaci RomPraha, z.s., která by na jednání prezentovala svoji činnost.

Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí s pozváním organizaci RomPraha, z.s. na příští jednání komise, které se uskuteční dne 15.11.2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17.

4. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková požádala radního pro sociální oblast Bc. Václava Dbalého o podání podnětu na RMČ Praha 17, aby RMČ Praha 17 vyzvala Komisi pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb ke spolupráci při aktualizaci komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17.

Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí s podáním podnětu RMČ ohledně vyzvání RMČ, aby se Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb aktualizací komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 zabývala.

5. Mgr. Monika Čermáková informovala o jednání na MHMP ohledně předání informací a materiálů ke zpracování koncepce rodinné politiky.

Dále doporučila, na jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb uskutečnit, společné setkání s členy Komise zdravotní.

Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí uskutečnit společné setkání s členy Komise zdravotní.

Příští jednání komise se uskuteční dne 22.11.2021 od 17.00 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17.

Závěrem předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 15.10.2021
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 15.10.2021
Ověřil: JUDr. Věra Havlíčková, dne 18.10.2021