19. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2022)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
19
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková,
Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Program:

  1. Schválení programu
  2. Vyhodnocení kontrolních činností
  3. Plán kontrolní činnosti
  4. Různé

1) Schválení programu
Předseda KV pan Mgr. Benkovič zahájil jednání, přivítal přítomné a dotázal se, zda má někdo něco k doplnění na program jednání. Nikdo z přítomných neprojevil vůli doplnit program.

1.1.    Navržený program byl schválen v původním znění:
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Vyhodnocení kontrolních činností
2.1. Kontrola úspěšnosti soudních sporů MČ P17
Kontrolní výbor obdržel podklady od ekonomického a právního odboru ÚMČ Praha 17. Tyto podklady nejsou zcela totožné a je nutné uvedené údaje upřesnit.
KV požádal Mgr. Čermákovou a pana Bartoše o zajištění pracovní schůzky členů KV za účasti tajemníka úřadu, vedoucí ekonomického odboru a zástupce právního odboru. KV rovněž navrhl možnost spolupráce Finančního a Kontrolního výboru na tomto jednání, tedy účast pana Mgr. Šoukala. Tato kontrola nadále probíhá. Bude domluven termín schůzky.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.2. Kontrola smluvní dokumentace k dílu Sportovní centrum Řepy
Problematika posouzení právního nároku na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli - Právní stanoviska k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo č. 2017/0020 ze dne 9.2.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 - 6
Předseda KV požádal tajemníka úřadu MČ o zajištění právního stanoviska k této záležitosti. Nyní se tedy čeká na toto stanovisko dle Us ZMČ 000058/2021 ze dne 8.12.2021.
Členové KV vznesli dotaz, která právní kancelář připravovala smluvní podklady ke Sportovnímu centru.
Tato kontrola nadále probíhá.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3) Plán kontrolních činností
3.1. Kontrola lhůt odpovědí na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3.2. Kontrola petic a stížností.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3.3. Kontrola usnesení RMČ ve věci vrácení dotace na dětskou skupinu.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3.4.Nájemní smlouva se společností Augmentum – KV se seznámí s obsahem smlouvy mezi MČ a společností Augmentum. Zajistí pan Bartoš.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3.5. Seznámení s činností PO KC Průhon. Ředitel KC bude požádán o termín schůzky v rozmezí 4.4.2022-13.4.2022. KV rovněž navrhl možnost spolupráce Finančního a Kontrolního výboru na tomto jednání,
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

4) Různé
KV navštívil dne 3.3.2022 na pozvání paní ředitelky Mgr. Čermákové (bez účasti pana Mrázka) CSZS. Kontrolní výbor se zde seznámil s činností CSZS, s fungováním jednotlivých úseků/služeb pro občany Řep (například fungování Klubu 17 či výuka kurzů ČJ pro cizince). Dle stanoviska KV proběhlo profesionální jednání ze strany vedení CSZS.

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na 19.4.2022 od 14,00 hodin.

V Praze dne 29. 3. 2022
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17