17. Zasedání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
17
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise:
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Vladimír Slíž, Pavla Janecká (on-line)

Omluveni:
Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust, Ing. Michal Bureš, Ph.D.

Další účastníci jednání:
Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise, Jaroslav Bíro, místostarosta

Hosté:
k bodu ad 1) Radim Drmola, Zuzana Kratochvílová, Mgr. Josef Miškovský, Mgr. Nela Hrušková;
k bodu ad 2) Oldřich Růžička (RAP Development, s.r.o.), Igor Nosov (IDI Global, s.r.o.), Denis Bakoyev (FIRCW, s.r.o.);
k bodu ad 3) Ing. Vojtěch Šebek;
k bodu ad 4) Ing. arch. Václav Hlaváček, Majda Šnajdrová, Václav Taiš;

(prezenční listina se archivuje u tajemnice komise)

Komise byla rozšířena o dalšího člena Ing. Michala Bureše, Ph.D. podle usnesení Us RMČ 000126/2021 ze dne 12.4.2021.

Předseda komise doc. Farkač zahájil jednání a přivítal účastníky včetně přítomných hostů.

Byly projednány tyto body programu / pořadí projednávání bodů programu bylo změněno:

1. Aktualizace Strategického plánu pro Prahu 17 (SP)
Zpracovatelé představili aktualizaci SP. Byly vysvětleny některé položky v analytické i návrhové části. Akční plán a zásobník projektů budou znovu zkontrolovány komisemi a odbory, příp. upraveny před předložením do Rady MČ.

2. Myčka Karlovarská (Třanovského)
Jednání navazovalo na předchozí jednání komise, nyní za účasti investora a projektanta. Podle předložené PD se jedná o novostavbu myčky ručního mytí umístěné v areálu Státní zkušebny strojů, Třanovského 622/11, Praha – Řepy na stávajících zpevněných plochách. Podle investora se uvažuje cca 280 aut denně. V rámci diskuze komise zmínila problém s odbočováním do myčky z Karlovarské ul. zejména ve směru od centra ven z Prahy; ulice je velmi dopravně zatížená, obzvláště v odpoledních a podvečerních hodinách, kdy se předpokládá kumulace zájmu o mytí aut, takže auta čekající na možnost odbočení vlevo by blokovala celý jízdní pruh za sebou. Komise požaduje stanovisko Policie ČR a Odboru dopravy Magistrátu HMP k dopravní situaci dle předloženého projektu, resp. konkrétně k odbočování k myčce z ul. Karlovarská.

3. Stavební záměr výstavby na pozemku parc.č. 1762, k.ú. Řepy, ul. Drahoňovského
Jednání navazovala na předchozí jednání komise, nyní za účasti zástupce investora, resp. projektanta. Jedná se od dvě haly o 2NP s využitím jako sklady a kanceláře, příjezd z ul. Drahoňovského, a přípojky inž. sítí, z nichž některé zasahují do komunikace parc.č. 1923, k.ú. Řepy ve správě MČ Praha17. Stanovisko IPR Praha nebylo dosud předloženo. Investor předložil komisi novou situaci se zakreslením vjezdu na pozemek z ulice Plzeňská; komise na předchozím jednání vyslovila námitky proti vjezdu do areálu z ulice Drahoňovského s ohledem na velké množství parkujících aut. V současné době existuje provizorní příjezd na pozemek z Plzeňské ulice, komise požaduje stanoviska příslušných orgánů k možnosti zřízení trvalého vjezdu na pozemek parc.č. 1762, k.ú. Řepy podle předložené situace.

4. BD Hofbauerova, Praha – Řepy
Projektant komentoval návrh polyfunkčního BD na pozemcích parc.č. 342/12,342/16 a 337/2, k.ú. Řepy, ul. Hofbauerova. Návrh vychází z územního rozhodnutí z r. 2009, podle kterého se předpokládalo umístění objektu o 3 NP a 1 PP na pozemcích investora. Nyní předložený návrh objektu kompaktní hmoty o půdorysu přibližně tvaru trojúhelníku o stranách 64,75 x 29,80 x70,40m, určený pro bydlení a komerční plochy byl na předchozím jednání komise zamítnut.

Projektant však zdůraznil, že nynější návrh obsahuje oproti návrhu pro územní rozhodnutí několik zlepšení a příznivější dopady na okolí. Předseda komise zdůraznil, že oproti stavu v r. 2009, kdy bylo ÚR vydáno, se situace značně změnila, došlo k nárůstu dopravy i počtu osobních aut a ulice Kolínova a Hofbauerova nejsou na další nárůst dopravy v souvislosti s navrženými byty a parkování na povrchu dimenzované, takže s předloženým návrhem nelze souhlasit. Projektant závěrem diskuze požádal komisi o formulování požadavků komise na změnu návrhu tak, aby vyhověl lépe současné situaci.

Členové komise se po diskuzi shodli, že by bylo vhodné návrh upravit tak, aby obsahoval tři objekty o max. 2 NP s případným společným 1PP. Po předložení návrhu výsadby komise tuto věc znovu projedná.

5. Výpůjčka pozemku parc.č.1293/942, k.ú. Řepy
Komunitní spolek Řepy požádal vlastníka Magistrát HMP o výpůjčku pozemku o výměře 839 m2, parc.č. 1293/942, k.ú. Řepy za účelem rozšíření komunitní zahrady v současné době provozované na pozemku parc.č. 1327/14, k.ú. Řepy. Na uvedené, pozemku má být vysázen okrasný sad s piknikovými místy, veřejným ohništěm a pódiem. Komise požaduje návrh výsadby, resp. specifikaci okrasných stromů, které mají být na pozemku vysázeny a stanovení jejich sponu; stromy by měly být vysázeny podél oplocení parkoviště na pozemku parc.č. 1293/940 a zejména také na kraji pozemku u komunikace a odclonit tak dopravu kolem tramvajové smyčky. Po předložení návrhu výsadby komise tuto věc znovu projedná.

6. Úprava okolí smyčky tram – Bílá Hora
Projednání návrhu této akce navazuje na předchozí jednání komise, pozvaný zástupce projektanta se omluvil. Komise znovu diskutovala o předloženém návrhu s tím, že zásadní problém spatřuje v kumulaci zastávek MHD tram a bus i mimopražských autobusů v jednom místě tak, že autobusy i tram stojící na zastávce blokují automobilovou dopravu směrem do centra Prahy s ohledem na jediný jízdní pruh. Komise po diskuzi konstatovala, že s předloženým řešením nelze souhlasit.

Jednání komise bylo skončeno a předseda poděkoval účastníkům jednání.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise

Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise