17. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2022)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
17
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková, Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Předseda KV pan Mgr. Benkovič zahájil jednání a přivítal přítomné.

Poznámka: pan Bartoš se připojil později – v průběhu projednávání bodu 3

Program:

  1. Schválení programu a zapisovatele
  2. Kontrola soudních sporů MČ P17
  3. Kontrola smluvní dokumentace k dílu Sportovní centrum Řepy
  4. Plán kontrolní činnosti na rok 2022
  5. Různé

1) Schválení programu a zapisovatele

1.1. Navržený program byl schválen v původním znění:

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

1.2 Jako zapisovatelka byla navržena tajemnice Ing. Konopasková:

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Kontrola soudních sporů MČ P17

Mgr. Čermáková zaslala žádost o doplnění podkladů ke kontrolní činnosti dne 16.12.2021 vedoucímu právního odboru MČ Praha 17, i přes následnou urgenci předsedy KV a zaslání žádosti v kopii tajemníkovi úřadu, nebyl do dnešního dne kontrolnímu výboru zaslán požadovaný materiál.

Kontrolní výbor vyjadřuje znepokojení s fungováním právního odboru a opakovaně žádá o poskytnutí požadovaných podkladů bez zbytečného odkladu.

3) Kontrola smluvní dokumentace k dílu Sportovní centrum Řepy

Problematika posouzení právního nároku na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli – Právní stanoviska k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo č. 2017/0020 ze dne 9.2.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 – 6

ZMČ Praha 17 pověřilo Us ZMČ 000058/2021 ze dne 8.12.2021 Kontrolní výbor k prověření smluvní dokumentace k dílu Sportovní centrum Řepy. Za tímto účelem ukládá Kontrolnímu výboru zajištění právního stanoviska, zda nedošlo k možné újmě vzniklé v důsledku porušení péče řádného hospodáře.

„Kontrolní výbor se bude zabývat na základě pověření ZMČ Us ZMČ 000058/2021 ze dne 8.12.2021 zda nedošlo k možné újmě vzniklé v důsledku porušení péče řádného hospodáře a vyžádá si prostřednictvím tajemníka úřadu MČ Praha 17 komplexní právní stanovisko.“

Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

4) Plán kontrolní činnosti na rok 2022

4.1. Kontrola lhůt odpovědí na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

4.2. Kontrola petic a stížností.

4.3. Kontrolní činnost příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 17

Návštěvní kontrolní činnost v PO, seznámení se s kontrolním systémem příspěvkových organizací v rámci rozsahu kompetencí náležejících kontrolnímu výboru.

„KV předkládá ke schválení ZMČ plán kontrolní činnosti na rok 2022“

Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

5) Různé

Další termín jednání bude dne 1.2.2022 od 14,00 hodin v kanceláři předsedy KV.

V Praze dne 11. 1. 2021
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17