15. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2021)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
15
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková, Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Poznámka: Ing. Vlach dorazil později – v průběhu projednávání bodu 2

Jednání zahájil předseda KV pan Mgr. Benkovič a přivítal přítomné.

Program:

  1. Schválení programu
  2. Plnění termínů usnesení RMČ a ZMČ
  3. Podněty ke kontrolní činnosti
  4. Vyhodnocení kontrolní činnosti
  5. Různé

1) Program.
1.1
Navržený program byl schválen v původním znění:
Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

1.2 Jako zapisovatelka byla navržena tajemnice Ing. Konopasková:
Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Plnění termínů usnesení RMČ a ZMČ
Je nutné, aby na Usneseních RMČ a ZMČ byly uváděny termíny plnění, aby bylo zřejmé, do kdy je nutné mít splněné úkoly schválené RMČ a ZMČ.

2.1 Kontrolní výbor zřizuje pracovní skupinu ve složení pan Bartoš, pan Mrázek za účelem kontroly plnění termínů schválených RMČ a ZMČ.
„KV pověřuje pracovní skupinu ve složení pan Bartoš, pan Mrázek kontrolou 10 Usnesení RMČ a 10 Usnesení ZMČ z období 1-10/2021.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3) Podněty ke kontrolní činnosti
AK Jakub Šauer podala písemnou stížnost, že nedostává od ÚMČ Praha 17 zakázky na právní služby.

Předmětnou korespondenci mezi AK Jakub Šauer a paní starostkou Mgr. Kopejtkovou zašle Mgr. Benkovič členům KV panu Ing. Vlachovi a panu Mrázkovi. V této korespondenci paní starostka uvádí chyby, kterých se pan Mgr. Bc. Šauer dopustil v rámci vzájemné spolupráce.

3.1 Kontrolní výbor zřizuje pracovní skupinu ve složení Ing. Vlach, Mgr. Čermáková, Mgr. Benkovič ke kontrole sporu s AK Jakub Šauer.
„KV pověřuje pracovní skupinu ve složení Ing. Vlach, Mgr. Čermáková, Mgr. Benkovič kontrolou sporu s AK Jakub Šauer“

Pan Bartoš navrhuje doložit:

  1. Po AK Jakub Šauer, že odvádí kvalitní práci.
  2. Po vedení MČ doložit, že AK Jakub Šauer odvádí nekvalitní práci.

Termín plnění do příštího sezení KV dne 7.12.2021.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

4) Vyhodnocení kontrolní činnosti
4.1.Kontrolní skupina pro vyhodnocení výsledků soudních sporů vedených MČ Praha 17

Kontrola k problematice právních sporů nadále pokračuje, čekáme na personální obsazení právního odboru.

5) Různé
Příští jednání Kontrolního výboru proběhne dne 7.12.2021 od 15:00 hod. v kanceláři předsedy KV.

V Praze dne 20. 11. 2021
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17