13. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2021)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
13
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková

Jednání zahájil předseda KV Mgr. Benkovič a přivítal přítomné.

1) Program.
1.1 Navržený program byl schválen v původním znění:
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

1.2 Jako zapisovatelka navržena Mgr. Čermáková:
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Průběžné vyhodnocení činnosti kontrolních skupin:
2.1 Kontrolní skupina k VZ na administrátora zakázky na DPS „KV přerušuje tento bod do dalšího jednání a pověřuje člena KV p. Bartoše k zajištění doplňujících informací, které následně přednese na nejbližším jednání KV.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.2 Podnět Ing. arch. Štěpaře ke kontrole plnění usnesení rady MČ Praha 17
KV se zabýval podnětem Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 2.5.2021 se žádostí o kontrolu plnění usnesení RMČ a dodržování právních předpisů (čj. ÚMČ P17 007074/2021). K jednotlivým podnětům KV zřídil kontrolní skupiny, které měly za úkol předložit výsledek dílčí kontrolní činnosti k přijetí usnesení.
Usnesení:
a) Nabytí, převod či zpeněžení hmotných nemovitých věcí:
„KV konstatuje, že postup MČ Praha 17 je zcela v souladu se zákonnými předpisy a ustanoveními, kdy dle platné právní úpravy nelze dovozovat, že Zastupitelstvo MČ Praha 17 je povinno rozhodovat o odprodeji majetku, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou, za situace, že nemá zájem o odprodej.
Zamítnutí takové žádosti, má proto plně v gesci RMČ, a takový učiněný úkon je zcela legitimním.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE
b) Dodržování právních předpisů při uzavírání nájemní smlouvy
Bod přerušen do dalšího jednání KV
c) Dodržování právních předpisů při odpovědi na dotazy, připomínky a podněty člena zastupitelstva
Bod přerušen do dalšího jednání KV.
d) Plnění usnesení k dodatku nájemní smlouvy
„KV konstatuje, že nedošlo ke splnění Usnesení RMČ Praha 17 č. 00096/2021. Bývalý místostarosta MČ Jiří Masopust nesplnil jemu uloženou povinnost radou předložit Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.4.2020 mezi MČ Praha 17 a jí založenou obchodní společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o., což měl do termínu nejbližšího jednání Zastupitelstva MČ Praha 17.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.3 Gastrovybavení SC Řepy
Na příštím jednání KV bude předložena závěrečná kontrolní zpráva k přijetí usnesení výboru. 2.4 Kontrolní skupina pro vyhodnocení výsledků soudních sporů vedených MČ Praha 17 Z důvodu personálních komplikací je kontrola odložena do doby, kdy bude možné v kontrole dále spolupracovat s právním odborem ÚMČ.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.5 Kontrola stížností a petic
Kontrolní skupina provedla kontrolu, zápis je přiložen jako příloha. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, byly dodrženy termíny a formální správnost.
Usnesení:
„KV bere na vědomí zprávu kontrolní skupiny kontroly stížností a petic za 1. pololetí roku 2021.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3) Různé
- Předseda KV informoval o rezignaci tajemnice výboru Ing. arch. Rokosové. KV ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ navrhne zastupitelstvu ke zvolení nového tajemníka výboru v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
- Příští jednání Kontrolního výboru 14.9.2021 od 15:00 hod. v kanceláři předsedy KV

V Praze 1. 9. 2021
Zapsala: Mgr. Monika Čermáková, členka Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17