12. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2021)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
12
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, p. Mrázek, Mgr. Čermáková

Omluven: Ing. Vlach

Jednání zahájil předseda KV M. Benkovič a přivítal přítomné.

1) Program.
Navržený program byl schválen v původním znění:

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Průběžné vyhodnocení činnosti kontrolních skupin:
a)
Kontrolní skupina gastrovybavení SC Řepy: byla vyhotovena průběžná zpráva o postupu pracovní skupiny pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 16.6.2021; šetření bude dále pokračovat, budou pozváni Ing. Šimonová, Mgr. Synková, J. Bíro a M. Marek; bude znovu prověřeno, zda existují zápisy z jednání mezi firmou Geosan a vedením radnice; bude prověřena smlouva s se společností Domistav.

Usnesení: „KV bere na vědomí průběžnou zprávu Kontrolní skupiny pro gastrovybavení SC Řepy a souhlasí s jejím předložením na ZMČ Praha 17 dne 16. 6. 2021.“

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

b) Kontrolní skupina k VZ na administrátora zakázky na DPS: kontrolní činnost zahájena.
Usnesení: „KV bere na vědomí.“

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

c) Kontrolní skupina pro vyhodnocení výsledků soudních sporů vedených MČ Praha 17: zatím nekompletní podklady. Kontrolní činnost pokračuje.
Usnesení: „KV bere na vědomí.“

Hlasování: 4x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

d) Kontrola stížností a petic: p. Bartoš informoval, že kontroly probíhají průběžně.
Usnesení: „KV bere na vědomí.“

Hlasování: 4x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

3) Podnět Ing. arch. Štěpaře ke kontrole plnění usnesení rady MČ Praha 17
KV obdržel s výraznou časovou prodlevou z kanceláře PhDr. Jitky Synkové písemný podnět Ing. arch. Štěpaře ze dne 2.5.2021 se žádostí o kontrolu plnění usnesení RMČ a dodržování právních předpisů (čj. ÚMČ P17 007074/2021), která obsahuje čtyři části.

K jednotlivým částem žádosti vytvořil KV kontrolní skupiny.

Usnesení: „KV bere na vědomí podnět Ing. Arch. Michala Štěpaře a zřizuje pro účely kontroly kontrolní skupiny:“

a) Nabytí, převod či zpeněžení hmotných nemovitých věcí: M Benkovič, M. Čermáková

b) Dodržování právních předpisů při uzavírání nájemní smlouvy: J. Mrázek, P. Vlach

c) Dodržování právních předpisů při odpovědi na dotazy, připomínky a podněty člena zastupitelstva: M. Bartoš, J. Mrázek

d) Plnění usnesení k dodatku nájemní smlouvy: M.Benkovič, M. Čermáková

Hlasování: 4x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

4) Různé
Příští jednání Kontrolního výboru bude 14. 9. 2021 v 16:00 hod., v případě nutnosti bude svoláno jednání dříve.

Za správnost: Mgr. Martin Benkovič, předseda KV

Zapsala: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice