11. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2021)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
11
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková

Jednání zahájil předseda KV M. Benkovič a přivítal přítomné.

1. Program.
Navržený program byl doplněn o další bod:
“Kontrola úspěšnosti soudních sporů vedených MČ Praha 17“
Hlasování: 5x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

2. Průběžné vyhodnocení činnosti kontrolních skupin:
a) p. Bartoš informoval o podnětu občana p. Jaroše. Podnět se týkal revitalizace zeleně u KC Průhon. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 2/3 nákladů, jednalo se celkem o 3 zakázky v celkové
ceně 265 tis. Kč, realizace do konce r. 2020. Došly nabídky od tří firem. Postup zdůvodnil e-mailem místostarosta M. Marek.
Usnesení: „KV konstatuje, že na základě šetření KS na kontrolu VZ veřejné zeleně u KC Průhon nedošlo k porušení interní směrnice o zadávání VZ ÚMČ Praha 17.“
Hlasování: 5x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

b) Kontrola stížností a petic – p. Bartoš informoval, že kontroly probíhají průběžně.
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 17, konaného dne 20.4.2021 v kanceláři předsedy KV

c) Kontrolní skupina Gastro vybavení SC Řepy – KS se postupně seznamuje s materiály a zve jednotlivé účastníky stavby ke konzultaci.

3. Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 17
KV konstatoval, že zápisy z jednání Rady MČ nejsou k dispozici, na webu MČ P17 jsou zveřejňována jen jednotlivá usnesení k jednotlivým bodům programu. Nejsou k dispozici podklady, na základě
kterých Rada MČ rozhodovala. Jedná se především o výběrová řízení na pronájmy bytů nebo na dodavatele, atp.
Usnesení: „KV zřídil Kontrolní skupinu ve složení M. Benkovič a P. Vlach, která se bude zabývat veřejnými zakázkami ohledně administrátora a dodavatele DPS.“
Hlasování: 5x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

4. Kontrola úspěšnosti soudních sporů vedených MČ Praha 17
Bylo navrženo, aby se KV zabýval kontrolou soudních sporů vedených MČ Praha 17 od roku 2010. Bude zpracován přehled s vyčíslením nákladů a úspěšností MČ v soudních sporech. Usnesení: „KV zřídil Kontrolní skupinu ve složení M. Bartoš, P. Mrázek, M Čermáková, která se bude zabývat kontrolou úspěšnosti soudních sporů MČ Praha 17 od r. 2010 až doposud.“
Hlasování: 5x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

5. Různé:


Zapsala: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice
Za správnost: Mgr. Martin Benkovič, předseda KV