10. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2021)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
10
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni :
Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek Mgr. Čermáková

Program:

  1. Schválení programu
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
  3. Podnět k projednání petice občanů
  4. Kontrola plnění usnesení Rady městské části Praha 17
  5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 17

1. Schválení programu
Členové Kontrolního výboru schvalují program v předloženém znění.
Hlasování: 5 / 0 / 0

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Členové Kontrolního výboru schvalují s Mgr. Čermákovou, jako zapisovatelku tohoto jednání pro nepřítomnost tajemnice.
Hlasování: 5 / 0 / 0
Členové Kontrolního výboru schvalují Mgr. Benkoviče jako ověřovatele zápisu jednání.
Hlasování: 5 / 0 / 0

3. Podnět k projednání petice občanů
Kontrolní výbor konstatuje, že studiem dostupných materiálů bylo zjištěno, že v zákonné lhůtě bylo petentům písemně odpovězeno k rukám zástupců petičního výboru.
Kontrolní výbor bere podnět na projednání petice občanů na vědomi a bude se jím dále zabývat.

4. Kontrola plnění usnesení Rady městské části Praha 17
Na podnět předsedy Kontrolního výboru se KV zabýval kontrolou přijatého usnesení č. Us RMČ 000404/2020 – Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích – realizace.
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 17 vyhradit si kompetenci rozhodovat o veřejných zakázkách nad 10 milionů Kč bez DPH.
Hlasování: 5 / 0 / 0
Kontrolní výbor nepovažuje vypsání veřejné zakázky na realizaci Domu s pečovatelskou službou v tzv. užším řízení za vhodné. Kontrolní výbor doporučuje pro tento typ zakázky otevřené řízení.
Hlasování: 3 / 0 / 2

5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 17
Na podnět předsedy Kontrolního výboru se KV zabýval kontrolou mechanismu volby tajemníků výborů.
Kontrolní výbor konstatuje, že tajemníci výborů ZMČ P17 nebyli zvoleni v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Kontrolní výbor ukládá předsedovi KV předložit k zařazení do programu 19. jednání ZMČ P17 bod „Volba tajemníků Kontrolního a Finančního výboru".
Kontrolní výbor navrhuje na funkce tajemníků výborů tyto zaměstnance ÚMČ Praha 17:

  • Kontrolní výbor: Ing. arch. Eva Rokosová (předjednáno, jmenovaná s nominací souhlasí)
  • Finanční výbor: Ing. Petra Kiliánová

Hlasování: 5 / 0 / 0

V Praze 26.1.2021
Zapsala: Mgr. Monika Čermáková, členka Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17