1. zasedání komise pro sport a volný čas

Orgán
Komise pro sport a volný čas
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
Mgr. Alena Kopejtková, Jaroslav Bíro, Mgr. Bořek Černovský, Josef Dirbák, Ing. Marek Francl, Mgr. Václav Soukup, Ing. Jan Stupka, Tomáš Linhart, Martin Jaroš

Omluven:
PhDr. Jitka Synková, Jiří Masopust

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

 1. zahájení
 2. volba místopředsedy a ověřovatele zápisu
 3. provoz SC a možnosti dalších sportovních aktivit – aktuální situace
 4. gastro vybavení ve SC
 5. nároky MČ Praha 17 v souvislosti s výstavbou SC
 6. různé

Průběh jednání:
Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise. Konstatovala, že činnost komise částečně naváže na činnost Komise pro SC Řepy.

Volba místopředsedy a ověřovatele zápisu

Na funkci místopředsedy byl navržen Mgr. Soukup a tento návrh byl přijat všemi hlasy.
Jako ověřovatel zápisu byl navržen Ing. Francl a opět bylo přijato všemi hlasy.

Gastro vybavení ve SC Řepy

Mgr. Kopejtková seznámila členy s aktuální situací ve SC Řepy:

 • byl odvolán Ing. Štěrba a do funkce jednatele jmenován p. Dirbák
 • stavbu realizovaly firmy Geosan a PKS stavby a.s., které instalovaly gastro vybavení bez smlouvou předpokládaného postupu (mělo být až na základě dodatku smlouvy schváleného ZMČ Praha 17)
 • v prosinci byla zaslána výzva k vyklizení, ale během ledna a února k němu ze strany zhotovitele nedošlo

Samotné odeslání výzvy k vyklizení tohoto vybavení není dle názoru předsedkyně konečným řešením. Restaurace není stále v provozu a škoda narůstá.

Diskuse:

 • byl vysloven souhlas s vyklizením gastro vybavení
 • zároveň padlo upozornění na nutnost zajištění, aby se zhotovitel nemohl domáhat náhrady, zdokumentování notářským zápisem
 • MČ zjišťuje podmínky uskladnění a náklady na něj, zároveň náklady na demontáž a logistiku dopravy
 • variantou pro zajištění provozu je vybavení novým provozovatelem, který by mohl vzejít ze soutěže

Komise doporučuje bezodkladně učinit kroky k vyklizení gastro vybavení s nutnou účastí notáře. Do budoucna doporučuje zvážit rozsah vybavení, pokud by restauraci provozovala Zdravá 17.
Schváleno všemi hlasy.

Provoz SC a možnosti dalších sportovních aktivit – aktuální situace
Pan Dirbák jako nový jednatel konstatoval, že se chce zaměřit na plné využití SC Řepy. Po zmapování situace je rozhodnut především řešit efektivitu. Poptávka po pronájmu hotelu, hal i stravování je značná. Zajištění stravování je nutnou podmínkou. Lze zajistit provizorní alternativu, ale maximálně přes letní sezonu. Od září by bylo třeba otevřít restauraci pro hotel i návštěvníky. Pokud je možnost ponechat mrazáky, které jsou pevnou součástí budovy, bylo by dobré tuto možnost využít. Podaří -li se uvést do provozu hotel, restauraci a halu, bude společnost stabilizována.

Diskuse:

 • celá situace se řeší již dlouho, je vůbec reálné, aby se podařilo uskutečnit vše za 3 měsíce?
 • přestože je kvůli vládním opatřením SC z větší části uzavřeno, je nutné pokračovat, aby bylo vše připraveno pro moment otevření

Mgr. Soukup odešel v 17.36 hod.

Komise doporučuje RMČ Prahy 17 zabývat se co nejefektivnějším řešení situace za účelem zajištění zprovoznění restaurace (stravování) do letní sezony.
Schváleno všemi hlasy.

Pan Dirbák seznámil členy komise s aktuální situací:

 • zaměření SC na dlouhodobé pronájmy profesionálům, které by měly zajistit trvalý příjem
 • profesionálové jsou aktivní, ale vzhledem k omezení přinášejí jen částečný výnos
 • v provozu jsou venkovní kurty
 • ve spolupráci s KC Průhon je připravena výstava za sklem zaměřená na různé sporty
 • SC řepy dosáhlo na kompenzace za zaměstnance
 • jiné kompenzace nelze čerpat, protože nebyl zahájen provoz před covidem a společnost nemohla vykázat žádný zisk

Ing. Stupka seznámil členy komise s hospodařením Zdravé 17 na základě informací z finančního výboru.

Nároky MČ Praha 17 v souvislosti s výstavbou SC Řepy

 • pokuta za pozdní dokončení díla – RMČ Praha 17 rozhodla o uplatnění na základě právního stanoviska.
 • pokuta za vadu díla – tenisové kurty nebylo možné provozovat

Různé:

Mgr. Kopejtková sdělila, že na zasedání RMČ rezignuje na svou funkci předsedkyně vzhledem k nové funkci v Radě MČ Praha 17.
Byla ještě otevřena otázka rekonstrukce kurtů Sokolem Řepy, kde MČ Praha 17 přislíbila při splnění určitých podmínek spoluúčast. Ing. Stupka v této souvislosti ale upozornil, že Sokol je pravidelné podporován částkou okolo 500 tis. z automatů a měl by se sám tedy snažit o zajištění opravy.
P. Linhart navrhl jako námět zajištění hlídkové činnosti policie u atletického hřiště ZŠ Jana Wericha, kde dochází k ničení vybavení mládeží. Mělo by být formou namátkových kontrol.
Tato potřeba je u všech školních hřišť.

Předsedkyně Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 7.5.2021
Zapsala: Zemanová
Schválila: Mgr. Alena Kopejtková
Ověřil: Ing. Marek Francl