1. jednání Zdravotní komise

Orgán
Zdravotní komise
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Bořek Černovský, MUDr. Milan Karpíšek, MUDr. Jiří Nedělka, PhDr. Jitka Synková

Omluveni:
MUDr. Kateřina Pekárková

Další účastníci – hosté:

Program:

 1. Zahájení jednání a přivítání a představení jednotlivých členů komise
 2. Návrh programu a jeho schválení
 3. Seznámení s jednacím řádem
 4. Volba ověřovatele a místopředsedy
 5. Plán práce komise – krátkodobý, střednědobý, aktuální situace
 6. Různé
 7. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání

Průběh jednání:

 1. Zahájení jednání a přivítání a představení jednotlivých členů komise

Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné členy komise a zároveň požádal všechny přítomné, aby se představili.

 1. Návrh programu a jeho schválení

MUDr. Antoine Katra seznámil přítomné členy s návrhem programu a požádal členy komise o zařazení dalšího bodu jednání, který se bude týkat nájemních smluv v ordinacích lékařů v majetku MČ Praha 17. Na základě této skutečnosti požádal přítomné členy o hlasování.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

 1. Seznámení s jednacím řádem

Předseda komise MUDr. Antoine Katra seznámil přítomné členy komise s „Jednacím řádem komisí RMČ Praha 17“, který byl schválený usnesením RMČ Praha 17 č. 000459/2018 ze dne 28.11.2018.

 1. Volba ověřovatele a místopředsedy

Předseda komise MUDr. Antoine Katra požádal přítomné o volbu ověřovatele zápisu Zdravotní komise. Navržený na ověřovatele zápisu byl Mgr. Bořek Černovský, který návrh přijal.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Ověřovatelem zápisu Zdravotní komise byl zvolen Mgr. Bořek Černovský.

Předseda komise MUDr. Katra požádal přítomné o volbu místopředsedy Zdravotní komise. Navržený na místopředsedu Zdravotní komise byl MUDr. Jiří Nedělka, který návrh přijal.

Průběh hlasování:

pro

Proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Místopředsedou Zdravotní komise byl zvolen MUDr. Jiří Nedělka.

 1. Plán práce komise – krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý

Předseda komise MUDr. Antoine Katra seznámil přítomné komise s plánem práce komise:

 • Krátkodobým plánem práce je současná epidemiologická situace.
 • Střednědobým plánem práce je zajištění dostupnosti zdravotní péče na území MČ Praha 17 – hlavní prioritou je zajištění dalšího zubního lékaře.
 • Dlouhodobým plánem práce – MUDr. Katra očekává od členů komise podněty, které budou zakomponovány do dlouhodobého plánu práce.
 1. Nájemní smlouvy v ordinacích lékařů v majetku MČ Praha 17:

Předseda komise MUDr. Antoine Katra seznámil přítomné členy komise se záměrem MČ Praha 17 zvýšit nájem v ordinacích lékařů a také seznámil přítomné s tím, že dne 6.2.2020 proběhlo jednání s lékaři, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s MČ Praha 17. Dále uvedl, že převážná většina nájemních smluv v ordinacích lékařů bude končit k datu 31.3.2021. K tomuto bodu proběhla diskuse – MUDr. Nedělka trval na navýšení nájmu maximálně o 10%, vzhledem k tomu, že byla přijata klauzule, že v případě nepříznivé ekonomické a epidemické situace bude částka 130 ti Kč korigována, od svého návrhu ustoupil. Dále MUDr. Nedělka se vyjádřil, že nájemní smlouva po uplynutí 10 ti let bude automaticky prolongována.

Ze strany vedení obce, byl paní starostkou PhDr. Jitkou Synkovou, vyjádřen zájem o řešení havarijního stavu „bytových jader“. Obec by stanovila částku, jakou by na rekonstrukci přispěla, zbytek částky by hradil pronajímatel ordinace z vlastních prostředků. Tento finanční vklad by nebyl reflektován v navýšení nájmu. Termín výměny by pronajímatel řešil, z důvodu minimálního omezení provozu ordinace. V diskusi byl návrh MUDr. Nedělky ohledně zohlednění nájmu suterénních prostor od 1.3.2021 za 100,-- Kč za metr čtvereční.

Zdravotní komise se usnesla:

· Zdravotní komise doporučuje uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu určitou na období 8 – 10 let.

· Návrh Zdravotní komise na současné prodloužení nájemních smluv, formou dodatků, v ordinacích lékařů je na 130,-- Kč za metr čtvereční, které bude platit od 1.3.2022. Dojde-li však k nepředpokládaným změnám bude částka korigována podle ekonomické a epidemiologické situace.

Průběh hlasování:

pro

Proti

zdržel se hlasování

6

0

0

 1. Různé:

Předseda komise MUDr. Antoine Katra uvedl, že současná epidemiologická situace není příznivá – bylo by vhodné:

· zlepšit komunikaci s občany

· v současné době je nejdůležitější očkování občanů

· od 1.3.2021 již budou moci očkovat praktičtí lékaři – pokud bude vakcína k dispozici jsou praktičtí lékaři ochotni spolupracovat při očkování občanů

· důležité je předat informaci občanům, aby se dobrovolně podřídili očkování proti COVID

K očkování občanů proti COVID proběhla mezi členy Zdravotní komise diskuse, ze které vzešlo usnesení:

Zdravotní komise navrhuje společně koordinovat proces očkování, jakmile budou k dispozici vakcíny a bude možno očkovat prostřednictvím praktických lékařů – s propojením na Centrum sociálních a zdravotních služeb.

Průběh hlasování:

pro

Proti

zdržel se hlasování

6

0

0

 1. Zakončení, stanovení dalšího termínu

Předseda komise MUDr. Antoine Katra závěrem sdělil, že na příští jednání Zdravotní komise si mají členové komise připravit plány a témata, které by Zdravotní komise mohla řešit. Hlavním tématem by měl být výhled do budoucnosti – spolupracovat na vytvoření koncepce ohledně zdravotnictví.

Závěrem předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Další termín jednání bude stanoven podle potřeby dané situace. Členové komise budou o termínu dalšího jednání informováni.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, zástup za Bc. Marcelu Bezdomníkovou, dne 23.2.2021

Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda komise, dne

Ověřil: Mgr. Bořek Černovský, dne