1. jednání Komise pro životní prostředí a dopravu

Orgán
Komise pro životní prostředí a dopravu
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Předseda komise: Peter Mrázek

Přítomni: Bc. Václav Dbalý, Ing. Marek Francl, Martin Čechlovský – členové, Ing. Nikola Klečanská – tajemnice, Mgr. David Zlatý – hosté

Omluveni: Mgr. Lukáš Pokorný

Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

V 17:00 pan Peter Mrázek přivítal všechny přítomné, zahájil 1. jednání Komise pro životní prostředí a dopravu Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Program:

 1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
 2. Výhledové řešení zvětšení parkovacích ploch na území MČ Praha 17
 3. Zvážení možnosti parkování jednostopých vozidel
 4. Výhledové možnosti rozšíření ploch pro komunitní a zahrádkářské spolky
 5. Žádost o prodloužení parkování pro pacienty Polikliniky Řepy
 6. Různé

1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
Předseda komise pan Peter Mrázek navrhl do funkce ověřovatele zápisu pana Martina Čechlovského. Členové komise s volbou souhlasili.

2. Výhledové řešení zvětšení parkovacích ploch na území MČ Praha 17
Komise prodiskutovala problematiku parkování na území městské části. Největším problémem jsou nedostatečné prostory a financování > dlouhodobé řešení.
Usnesení: Komise nezaujala stanovisko.

3. Zvážení možnosti parkování jednostopých vozidel
Komise projednala žádost občana ohledně možnosti zřízení parkovacích míst pro motocykly.
Usnesení: Odbor dopravy může zmapovat zájem občanů a vhodné lokality a zároveň cvičně umístit jedno parkovací místo na vhodném území (např. u Obchodního centra Řepy).

4. Výhledové možnosti rozšíření ploch pro komunitní a zahrádkářské spolky
Komise prodiskutovala výhledové možnosti rozšíření ploch pro komunitní a zahrádkářské spolky. Je potřeba najít vhodné plochy, na kterých se nepočítá s výstavbou a lze na tato místa zajistit přípojku vody.
Usnesení: Členové komise zjistí vhodné pozemky k využití.

5. Žádost o prodloužení parkování pro pacienty Polikliniky Řepy
Komise projednala žádost občana ohledně vytvoření parkovacích povolenek pro zaměstnance polikliniky a prodloužení doby parkování pro pacienty.
Usnesení: Komise se shodla o prodloužení času stání o jednu hodinu, pokud to bude možné. Ohledně vytvoření parkovacích povolenek se členové komise vyjádřili negativně.

6. Různé

 • Zrušení podchodů ve správě TSK
  Komisi byl předložen panem Ing. arch. Jakubem Zuzulou k projednání dokument Podchody ve správě TSK – analýza a plán rozvoje od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Městské části se týkají 2 podchody – v ulicích Bazovského a Slánská. U těchto podchodů bylo navrženo jejich zrušení a nahrazení přechodem.
  Usnesení: Komise se shodla, že jsou skupiny obyvatel, které podchody využívají a využívat budou, zejména podchod ve Slánské ulici je vhodně umístěn a nově opraven. Bylo navrženo přizvat pana Ing. arch. Zuzulu na další zasedání komise k prodiskutování plánu.
 • Umístění zábran před kontejnerovým stáním
  Komise probrala žádost občana ohledně umístění zábran před kontejnerovým stáním v ulici Vondroušova 1154 - 1160, kvůli vozidlům parkujícím na žluté čáře před kontejnery.
  Usnesení: Komise stávající úpravu považuje za dostatečnou.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání komise ukončil v 18:00 hodin.

V Praze dne 13. 2. 2023

Zápis provedla: Ing. Nikola Klečanská
Předseda komise: Peter Mrázek
Ověřovatel zápisu: Martin Čechlovský