1. jednání Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ

Orgán
Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové komise: Ing. Marek Francl, Martin Marek, Mgr. Monika Čermáková, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. Ivo Jebousek

Omluveni:

Další účastníci jednání:
Mgr. Martin Benkovič, místostarosta
Radim Drmola, vedoucí OÚRI
Vladimír Mareš (OSOM) – k bodům 2) a 4)
Václav Taišl (MS-Invest, a.s.) – k bodu 3)
Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Předseda komise Ing. Marek Francl přivítal účastníky a v 17:02 zahájil jednání komise.

Schválení programu:

  1. Volba místopředsedy komise
  2. Návrh směny pozemků č.parc. 1352/112, 1352/129 k.ú. Řepy ve vlastnictví fyzické osoby za možnost některých ve výčtu uvedených pozemků v souvislosti s plánovaným rozšířením řepského hřbitova
  3. Podnět na změnu ÚP SÚ HMP v souvislosti s návrhem bytové zástavby na pozemku č.parc. 1337/11 k.ú. Řepy
  4. Pozemek č.parc. 45/10 k.ú. Řepy při ul. Engelmüllerova
  5. Stavební úpravy a změna užívání RD čp. 102/17 na pozemcích č.parc. 309/1, 309/2, 310 k.ú. Řepy při ul. Žalanského, Hekova
  6. Zřízení sjezdu z pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy na ul. Otlíkovská z důvodu budoucí plánované výstavby RD
  7. Plynová kotelna pro bytový dům Vondroušova č.p. 1170–1174 včetně osazení fasádního komínu
  8. Dobíjecí stanice společnosti PRE pro elektromobily na parkovišti Sportovního centra Řepy
  9. Různé

Byly projednány tyto body dle schváleného programu:


1) Volba místopředsedy komise
Do funkce místopředsedy komise byl navržen pan Martin Marek, jako protikandidát Ing. arch. Michal Štěpař.
Místopředsedou komise byl poměrem hlasů 3:2 zvolen pan Martin Marek.

2) Směna pozemků č.parc. 1352/112, 1352/129 k.ú Řepy
Zástupce OSOM představil záměr ohledně směny pozemků 1352/112, 1352/129 k.ú. Řepy ve vlastnictví fyzické osoby za některé ve výčtu uvedených pozemků z důvodu plánovaného rozšíření řepského hřbitova.

Přílohy: důvodová zpráva, výčet pozemků vytypovaných k případné směně, vyznačení jednotlivých pozemků na situaci   

Usnesení: Komise doporučuje zahájit jednání s Hlavním městem Praha o směně volných pozemků s cílem získat pozemky pro možné rozšíření hřbitova.   

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3) Podnět na změnu Úp SÚ HMP v souvislosti s návrhem bytové zástavby na pozemku č.par. 1337/11 k.ú. Řepy
Zástupce investora seznámil komisi s navrhovaným konceptem zástavby dané lokality představující otevřený obytný soubor s kapacitou celkem 58 rodinných domů, která reaguje na míru využití územní rezervy této oblasti stanovenou platným ÚP SÚ HMP (SV-B, tj, všeobecně smíšené území s kódem míry využití plochy B). Dopravní napojení je uvažováno z jižní strany (prodloužení ulice Engelmüllerova), ev. z východu na ul. U Kaménky.

Přílohy: žádost, koncept bytové zástavby     

Usnesení: Komise doporučuje vzhledem k charakteru a objemu navrhované zástavby souhlasit s podnětem na změnu ÚP SÚ HMP, a to na funkční plochu SV-B.     

Výsledek hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 0.

Pozn.: pan Martin Marek odchod v 17:50. 

4) Pozemek č.parc. 45/10 k.ú. Řepy při ul. Engelmüllerova
Zástupce OSOM představil stanovisko spoluvlastnic pozemku č.parc. 45/10 k.ú. Řepy k možnostem jednání o prodeji tohoto pozemku. Dle platného ÚP SÚ HMP je pozemek č.parc. 45/10 k.ú. Řepy součástí ploch sportu a rekreace (SP – sportu).

Přílohy: důvodová zpráva, stanovisko spoluvlastnic k možnému prodeji, situace pozemku   

Usnesení: Komise doporučuje nadále pracovat s možností odkupu pozemku a poptat znalecký posudek.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

5) Stavební úpravy a změna užívání RD čp. 102/17 na pozemcích č.parc. 309/1, 309/2, 310 k.ú. Řepy při ul. Žalanského, Hekova
Dle předložené PD se jedná o rekonstrukci stávajícího třípodlažního rodinného domu s 1 bytovou jednotkou situovanou ve 2. a 3. NP. (podkroví), přičemž přízemí je uzpůsobeno jako chirurgická ambulance. Stavební úpravy související s navrhovanou změnou účelu užívání z rodinného na bytový dům se týkají též jednopodlažní přístavby na jihozápadní straně využívané jako klubovna sportovního oddílu.
Cílem navržených stavebních úprav je zřízení 7 nových menších bytů v původním RD (3 byty v přízemí namísto chirurgické ambulance, po 2 bytech ve 2. NP. a ve 3.NP. – podkroví) a dále 1 bytu a společných prostor v již zmiňované přístavbě v souvislosti s navrhovanou změnou účelu užívání objektu z rodinného na bytový dům.
Rekonstrukce zachovává v plném rozsahu hmotu i tvar stávajícího objektu včetně střechy, na fasádě budou osazeny nové okenní a dveřní otvory. V rámci stavebních úprav je rovněž navrženo zrušení stávajícího vjezdu a úprava (posunutí) stávajícího vjezdu v ulici Hekova jižním směrem. Napojení objektu na technickou infrastrukturu zůstává beze změny.

Přílohy: žádost, projektová dokumentace  

Usnesení: Komise doporučuje souhlasit se stavebními úpravami a změnou účelu užívání z rodinného domu na bytový dům za podmínky zajištění adekvátního (stejného) počtu parkovacích míst ve vztahu k navrženému počtu bytových jednotek.    
    
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6) Zřízení nového sjezdu z pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy na ul. Otlíkovská z důvodu budoucí plánované výstavby RD     
Dle předložené PD spočívá stavební záměr ve zřízení nového sjezdu z pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy na místní komunikaci v ul. Otlíkovská (pozemek č.parc. 1410/8 k.ú. Řepy) z důvodu budoucí plánované stavby rodinného domu. Dle doložené studie je RD navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený s nevyužitým půdním prostorem zakončený sedlovou střechou.   

Přílohy: žádost, projektová dokumentace     

Usnesení: Komise doporučuje souhlasit se zřízením nového sjezdu z pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy na ul. Otlíkovská.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

7) Plynová kotelna pro bytový dům Vondroušova č.p. 1170–1174 včetně osazení fasádního komínu
Stavební záměr spočívá ve zřízení nového zdroje vytápění a teplé vody - vlastní plynové kotelny situované v části prostoru stávající předávací stanice tepla.  
Odvod spalin je zajištěn fasádním komínem osazeným na severní straně budovy, který svým půdo-rysným průmětem zasahuje nad pozemek č.parc. 1853 k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17.
Přístup ke komínu je z ploché střechy, ústí komínu převyšuje atiku střechy o 1,5 m.     

Přílohy: žádost, projektová dokumentace     

Usnesení: Komise doporučuje souhlasit se zřízením vlastní plynové kotelny v objektu včetně osazení fasádního komínu nad pozemek č.parc. 1853 k.ú. Řepy.   

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8) Dobíjecí stanice společnosti PRE pro elektromobily na parkovišti Sportovního centra Řepy
Jedná se o zřízení čtyř veřejných dobíjecích stanic zabezpečujících napojení elektromobilů na elek-troenergetickou síť.
Čtyři nové dobíjecí stanice budou umístěny na betonových sloupech v prostorách stávajícího parkoviště objektu Sportovního centra Řepy na pozemku č.parc. 1327/41 k.ú. Řepy, přičemž trasa kabelové přípojky je vedena z rozvodny objektu.

Přílohy: žádost, projektová dokumentace     

Usnesení: Komise doporučuje souhlasit se zřízením čtyř veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v prostorách stávajícího parkoviště Sportovního centra Řepy.  

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

9) Různé
Bez námětů

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: Ing. Marek Francl, předseda komise