1. jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Orgán
Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec, Mgr. Štefan Klučka, příchod v 17.10 hodin – PhDr. Jindřich Kadlec a Ing. Jaroslava Šimonová

Omluveni:
Bc. Václav Dbalý

Průběh jednání:
1.
Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné, požádala přítomné členy o jejich představení a seznámila přítomné s programem komise, který navrhla doplnit o bod č. 6 – „Projednání Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17“.

Průběh hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí se zařazením bodu č. 6 do programu této komise.

2. Mgr. Monika Čermáková navrhla jako stálou ověřovatelku zápisu JUDr. Věru Havlíčkovou, která návrh na stálou ověřovatelku zápisu přijala.

Průběh hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se hlasování 1
Stálou ověřovatelkou zápisu Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb byla zvolena JUDr. Věra Havlíčková.

3. Mgr. Monika Čermáková k bodu č. 2 v programu komise (informace o aktuálních opatřeních v rámci pandemie COVID-19 na území Prahy 17) informovala o aktuálních opatřeních v rámci pandemie COVID-19, která byla a nyní jsou v rámci poskytování služeb Centra sociálních a zdravotních služeb. Také informovala o skutečnosti, že v rámci zlepšení pandemické situace již byly otevřeny Kluby seniorů a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále Klub 17), které bude v červenci a srpnu každý všední den otevřeno od 9 do 14 hodin, jen ve čtvrtek bude mít Klub 17 zavřeno. Mgr. Čermáková pozvala všechny přítomné na 15. narozeniny Klubu 17, které se uskuteční dne 22.9.2021.

Bc. Jana Císařová informovala přítomné, že příznivá situace ohledně současné pandemie Covid-19 již umožnila uskutečnit zdravotně-kondiční cvičení pro seniory, které probíhá každou středu a pátek od 9 hodin na venkovním fitness hřišti u Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121/5, v případě nepřízně počasí v zimní zahradě a tělocvičně Centra sociálně zdravotních služeb.

4. Tajemnice komise Bc. Jana Císařová předala přítomným členům komise Jednací řád komisí RMČ Praha 17 a Statut Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb.

5. Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy komise o náměty na činnost komise:

  • JUDr. Věra Havlíčková doporučila, aby se zmapovala situace ohledně dalšího odchodu lékařů, kteří vykonávají svoji činnost na území MČ Praha 17 do starobního důchodu – z důvodu poskytování lékařské péče pro občany MČ Prahy 17. Mgr. Čermáková navrhla, že o této skutečnosti doporučuje upozornit Zdravotní komisi.

Průběh hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí s upozorněním Zdravotní komise o situaci ohledně ukončení činnosti lékařů z důvodu odchodu do starobního důchodu.

  • Mgr. Čermáková navrhla, aby byl v roce 2022 aktualizován Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit, vzhledem k tomu, že poslední aktualizace proběhla v roce 2018.

Průběh hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb doporučují RMČ Praha 17 zabývat se aktualizací Katalogu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit.

  • Mgr. Čermáková navrhla, aby bylo v roce 2022 uskutečněno setkání poskytovatelů sociálních služeb poskytující služby na území Prahy 17 formou setkání pro odborníky, ale i prezentace činnosti pro veřejnost.

Průběh hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb doporučují RMČ Praha 17 zabývat se možností uskutečnění setkání poskytovatelů sociálních služeb poskytující služby na území Prahy 17.

6. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková navrhla přítomným členům komise termíny na příští jednání komise, které se uskuteční v prostorách zasedací místnosti ÚMČ Praha 17:

13.09.2021,
11.10.2021,
15.11.2021,
13.12.2021

Požádala přítomné členy o odsouhlasení výše uvedených termínů.

Průběh hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí s výše uvedenými termíny jednání Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb

7. Mgr. Monika Čermáková informovala přítomné, že obdržela podnět od ředitelky pečovatelské služby Mgr. Olgy Krásové v bezbariérovém domě Vondroušova 1193, 1194 ohledně domluvy spolupráce Městské policie při pomoci občanům v mimořádných případech.

Průběh hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb doporučují paní starostce Mgr. Aleně Kopejtkové, aby projednala s vedením Městské policie spolupráci při pomoci občanům (v mimořádných případech) v bezbariérovém domě Vondroušova 1193,1194.

8. Mgr. Monika Čermáková k doplněnému bodu č. 6 programu komise (projednání Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17) požádala přítomné členy, aby se tímto materiálem zabývali a na dalším jednání navrhli podněty k aktualizaci tohoto strategického plánu.

V 17.10 hodin se dostavila další členové komise Ing. Jaroslava Šimonová a PhDr. Jindřich Kadlec. Mgr. Monika Čermáková další členy komise přivítala a představila.

Mgr. Čermáková prošla Strategický plán rozvoje městské části Praha 17 v sociální oblasti, který byl aktualizovaný k 16.6.2021. Dále požádala Ing. Jaroslavu Šimovou o informaci ohledně aktuálního stavu výstavby DPS. Ing. Šimonová sdělila, že v současné době probíhá druhé výběrové řízení na stavbu DPS.

PhDr. Jindřich Kadlec sdělil, že pro plánování sociálních služeb by bylo vhodné udělat analýzu demografické studie.

Na základě proběhlé diskuse ke Strategickému plánu rozvoje MČ Praha 17 proběhlo hlasování se závěrem:
pro 6
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Sociální komise a komunitní plánování sociálních služeb se seznámili se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 17 a do budoucna doporučují předložit tento materiál ke schválení členům komise, ještě před předložením ZMČ Praha 17. Členové komise upozorňují na faktické nepřesnosti v aktualizaci tohoto Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 v oblasti sociálních služeb.

Závěrem předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 30.6.2021
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 2.7.2021
Ověřil: JUDr. Věra Havlíčková, dne 7.7.2021