Pokus o rekord - Onkocet Europe, o.p.s.

1.10.2010