Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2024 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

  • § 1 Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
  • § 2 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 1/2023, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.
  • § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024.

Celé znění Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol 2024

Vytvořeno: 5.2.2024