Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 7. 10. 2019

Znak Městské části Praha 17

Přítomni:

Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek, Ing. Števík (5 členů)
Mgr. Synková (starostka městské části)                 
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni:

----

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 – DODATEK
  2. Změny rozpočtu k 31. 7. 2019
  3. Změny rozpočtu k 30. 9. 2019
  4. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019
  5. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal  předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 43 - 53.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření 54 - 69.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor  byl informován o úpravě RO č. 79, ke které došlo na základě nové „Žádosti o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál“. Žadatel Zdravá Sedmnáctka s. r. o. v ní žádá o dobrovolný příplatek ve výši 5 036 tis. Kč (původní požadavek byl ve výši 8 875 tis. Kč). Tyto finanční prostředky chce společnost využít na provoz sportovního centra.
Finanční výbor prošel celý předložený materiál. Doporučuje zastupitelstvu městské části schválit rozpočtová opatření č. 77 - 80 a rozpočtové změny č. 70 - 76 vzít na vědomí.
Návrh byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019 byl podiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17 a to
od 18 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části.

Schválil: Mgr. Šoukal, předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru
V Praze 7. 10. 2019

Stáhněte si Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 7. 10. 2019, soubor typu pdf, (101,75 kB)

Tisk Export článku do PDF