Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. 1. 2020

Znak Městské části Praha 17

Přítomni:

Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek, Ing. Števík (5 členů)
PhDr. Synková (starostka městské části), Bc. Loučka (tajemník městské části)
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni: ----

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 – DODATEK
  2. Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020
  3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025
  4. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření 104 - 110.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předložený Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části tento Návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2020 ke schválení.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finančnímu výboru byl předložen Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2021 až 2025.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Finanční výbor žádá společnost „Zdravá sedmnáctka“ o pravidelné zasílání čtvrtletního rozboru hospodaření všem členům finančního výboru. Po ukončení každého čtvrtletí (vždy do 20. následujícího měsíce) předloží jednatel společnosti na ekonomický odbor (Ing. Kiliánové) podklady k vyhodnocení hospodaření. Ekonomický odbor seznámí s tímto materiálem finanční výbor.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněn podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. Šoukal – předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru

V Praze 27. 1. 2020

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. 1. 2020, soubor typu pdf, (101,92 kB)

Tisk Export článku do PDF