Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 16. 12. 2019

Znak Městské části Praha 17

Přítomni:

Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek, (4 členi)
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni:

Mgr. Synková (starostka městské části), Ing. Števík

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2019
  2. Změny rozpočtu k 31. 10. 2019
  3. Změny rozpočtu k 30. 11. 2019
  4. Změny rozpočtu k 31. 12. 2019
  5. Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020
  6. Různé

K bodu 1

Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2019, byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 81 - 90.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 91 -101 a doporučuje zastupitelstvu městské části schválit úpravu limitů prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce u příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Finanční výbor byl obeznámen s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 102 -103 a doporučuje zastupitelstvu městské části souhlasit se změnami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku 2019.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5

Finančnímu výboru byl předložen materiál Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17 a doporučuje zastupitelstvu městské části tento návrh schválit.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v zasedací místnosti úřadu městské části od 18 hod.
Datum bude upřesněn podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17.

Schválil: Mgr. Šoukal, předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru

V Praze 16. 12. 2019

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 16. 12. 2019, soubor typu pdf, (100,07 kB)

Tisk Export článku do PDF