Zápis z 8. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Zápis z 8. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 27. ledna 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské časti Praha 17, Žalanského 291/12b

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař
Přítomni: Mgr. Lukáš Pokorný, Oldřich Staněk, Ing. Ingrid Růžičková, doc. PaeDr. Jan Farkač CSc, MUDr. Kateřina Pekárková – členové, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice, zástupci ateliéru City Upgrade architekti, veřejnost
Omluveni: Ing. Mária Szitányiová

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

  1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
  2. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského
    • návrh základní koncepce
  3. Průběžné informace k probíhajícím projektům
  4. Různé


1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
V 17:30 Ing. arch. M. Štěpař přivítal všechny přítomné, zahájil 8. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu ze 7. jednání komise ze dne 11. 12. 2019.

Do funkce ověřovatelky zápisu byla zvolena MUDr. Kateřina Pekárková.

2. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského, návrh základní koncepce architektonického ateliéru City Upgrade
Zástupci ateliéru City Upgrade představili přítomným návrh základní koncepce řešeného území v lokalitě Slánská a Makovského. Návrh se věnoval novým dopravním a pěším propojením, úpravě uličních profilů s ohledem na parkování a výsadbu dřevin, nové výstavbě a základním principům přístupu k veřejnému prostranství v sídlištní zástavbě. Urbanistická studie řeší předmětné území etapově – v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

V průběhu následné diskuse byla kladně hodnocena úprava stávajících ulic kombinující parkovací stání s výsadbou stromů, doplnění parkovacích stání v rámci ulice prostřednictvím zúžení jízdních pruhů apod. Zároveň bylo doporučeno přepracovat návrh nové výstavby tak, aby směřoval ke kompaktnějšímu centru, které by nemělo být tvořeno pouze výraznými solitérními budovami. V tomto ohledu bylo také doporučeno přehodnotit navržený objem nových budov. Dále proběhla diskuse nad charakterem míst „před“ a „za“ obchodním centrem a nad proměnou ulice Slánské, která by se vhodnými parkovými úpravami mohla proměnit v zelenou linii protínající městskou část oproti jejímu stávajícímu dopravnímu charakteru.

Diskuse se mimo členů komise účastnila také laická i odborná veřejnost včetně zpracovatelů původních plánů výstavby sídliště, kteří napomohli objasnit rozdíly mezi původně plánovaným vývojem sídliště a stávajícím stavem.

3. Průběžné informace k probíhajícím projektům

3.1. Kontejnerová stání směsného a tříděného odpadu
Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dalším postupu ohledně nové podoby kontejnerových stání. V současnosti se zpracovává prováděcí dokumentace. Do konce ledna bude hotový statický návrh, kompletní výrobní dokumentace – realizační katalog bude zpracována do konce března letošního roku.

3.2. Spolupráce s akademickou obcí
Ing. arch. M. Štěpař informoval komisi, že byl osloven zástupci ateliéru Klokočka z Fakulty architektury ČVUT ohledně zájmu věnovat se tématu Řep v rámci zadání pro studenty v zimním semestru 2020/2021. Ateliér spolupracuje na vybraných tématech s technickými universitami v Drážďanech, Delftu a Štrasburku. Zároveň ale připadají v úvahu i jiná zadání, proto bude Ing. arch. M. Štěpař členy komise o dalším vývoji průběžně informovat.

4. Různé

Další jednání komise se uskuteční dne 18. 3. 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.00 hodin.

V Praze dne 5. 2. 2020

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař
Ověřovatel zápisu: MUDr. Kateřina Pekárková

Zápis z 8. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City.pdf, soubor typu pdf, (135,2 kB)

Tisk Export článku do PDF