Zápis z 6. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Znak_MC.png Zasedání se konalo ve středu 21.6.2017

Zápis z 6. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě RMČ Praha 17,

které se uskutečnilo 21. 6. 2017 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17,

Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Přítomni:

Jaroslav Bíro
Mgr. Jitka Synková
Miroslav Bartoš
Mgr. Jaroslav Honzík
Tomáš Linhart
Jiří Masopust
Ing. Pavel Vlach

Omluveni: Mgr. Václav Soukup, Petr Stloukal, René Podrázský

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

Projednání navrhovaných změn budoucího provozovatele sportovního centra Na Chobotě.

Průběh jednání:

Předseda komise pan Bíro přivítal členy komise a předal slovo starostce Jitce Synkové, která informovala členy komise o jednání s firmou INFINIT – vítězem soutěže a budoucím provozovatelem sportovního centra Na Chobotě. Jednání jsou velmi složitá, protože firma přišla postupně s mnoha změnami.

Městská část má jasné nastavení - nebudou realizovány žádné změny, které by pozastavily stavební povolení. S výsledkem soutěže bude seznámeno Zastupitelstvo MČ Praha 17 a bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí pachtovní. K navrhovaným změnám je nutné Zastupitelstvu MČ Praha 17 představit jasný názor komise na ně. Každá ze změn bude prodiskutována a hlasováním rozhodnuto o výsledku.

Jedná se o tyto změny:

1. Zkrácení poslední dráhy, aby mohl být vybudován vstup do bazénu po schůdkách, návrh je odůvodněn malým počtem vstupů

V diskusi bylo shrnuto, že bazén má dostatek vstupů po žebřících, mobilní schodiště pro seniory a ztp. Počet drah již nelze dále snižovat

Komise se shodla na zachování 4 drah beze změn, návrh odmítnut.

2. Přesunutí invalidního WC a otočení recepce v budově plavecké haly, což je navázáno na zřízení druhé recepce ve sportovní hale.

Tato otázka již byla diskutována, provozně je pochopitelné a technicky možné

Komise se změnou souhlasí.

3. Úprava brouzdaliště na dětský bazén s hloubkou 1,20 m a v prostoru za brouzdalištěm by byla vybudována pára, která v tomto podlaží není.

Komise se změnou souhlasí.

4. Firma předpokládá II. etapu výstavby dle vlastních návrhů s vybudováním saunového komplexu mimo budovu. Požádala o zahrnutí přípravy pro vybudování východu ven z budovy.

V diskusi bylo vysvětleno, že se nejedná o nic stavebně složitého.

Komise se změnou souhlasí.

5. Vybudování kovového schodiště podél bazénu do 1. podlaží

Původní návrh na změny předpokládal prodloužení a otočení točitého schodiště, což by umožnilo přímý vstup do fitness. Nelze realizovat, protože je v prostoru umístěna vzduchotechnika. Podélné schodiště je alternativním návrhem.

Komise se změnou souhlasí.

6. Obohacení zážitkové zóny o malou klouzačku a chrliče vody s tím, že by firma změny zaplatila sama

Malá klouzačka by měla výstup do hluboké vody, což přináší zvýšené riziko – je otázkou zda by nemusela být jiná kvalifikace plavčíků. Pokud jde o zážitkovou zónu-, je zde dostatek prvků již navržených a jejich počet by měl být zachován.

Komise se změnou nesouhlasí.

7. Firma navrhuje zrušení původního osazení ve wellness (3 sauny a vířivka) s tím, že by sami vybudovali 6 saun se zázemím. Od stavby by byla třeba jen vybudování potřebné přípravy na připojení.

V diskusi zazněla nutnost zvážení technických možností a starostka upozornila také, že se jedná o investici, kterou je nutno smluvně ošetřit např. s odečtem amortizace, kde by stropem odpisu bylo 5let.

Komise se změnou souhlasí s podmínkou, že bude možné změnu technicky provést a vše bude smluvně ošetřeno.

8. Navýšení počtu sprch z 6 na 9 ks ve společných šatnách

Pan Masopust upozornil, že je zde opět otázka, zda lze stavebně ještě realizovat. Ing. Vlach konstatoval, že pravděpodobně bude nutná změna stavby před dokončením, vzhledem k rozsahu změn.

Komise se změnou souhlasí, opět s podmínkou kladného stanovisko stavby.

Předseda komise, pan ro, konstatoval, že projekt sportovního centra je připravován již dlouho. Na MČ Praha 17 máme sporty na úrovni republiky – volejbal, basketbal. To je důvodem, proč otevřel téma kvality podlahové krytiny ve sportovní hale. Povrch, který je navržen jako víceúčelový nemá vysoké parametry. To je důvodem, proč navrhl předseda, aby podlaha byla realizována jako klasická palubovka s možností překrytí umělým povrchem – kobercem. Pan Masopust připomněl i zdravotní důvody (pružnost podlahy) a jednodušší zajištění oprav. Dalším podstatným důvodem je to, že největší zastoupení mají v naší městské části špičkové mládežnické kluby a zde by mělo být zájmem zdravotní hledisko především. Tento návrh doporučili i pánové Honzík a Linhart, jako zástupci sportovních oddílů.

Komise doporučuje provedení podlahy ve sportovní hale jako dřevěné palubovky, aby byly zajištěny kvalitní podmínky pro činnost sportovních oddílů.

Předseda Jaroslav Bíro poděkoval přítomným za účast, rozloučil se a ukončil jednání komise.

Praha 22. 6. 2017 Zapsala: Zemanová

Schválil: předseda komise Jaroslav Bíro

Ověřila: Mgr. Jitka Synková

Zápis ke stažení ve formátu PDF

Tisk Export článku do PDF