Zápis z 5. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 11. září 2019 od 17:00 hodin v obřadní síni Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař

Přítomni: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Ingrid Růžičková, p. Oldřich Staněk, Mgr. Lukáš Pokorný – členové komise, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice komise, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, p. Jaroslav Bíro – místostarosta MČ Praha 17, Ing. Petr Ubry – vedoucí odboru správy obecního majetku, p. Jiří Holub – PR manažer, zástupci ateliéru Aoc architekti, veřejnost

Omluveni: Mgr. Silvie Malíková, Ing. Mária Szitányiová

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

  1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
  2. Architektonický návrh stání pro kontejnery směsného a tříděného komunálního odpadu
  3. Průběžné informace k probíhajícím projektům
  4. Různé

1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu

V 17:00 Ing. arch. M. Štěpař přivítal všechny přítomné, zahájil 5. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu ze 4. jednání komise ze dne 24. 6. 2019.

Do funkce ověřovatele zápisu byl zvolen Mgr. Lukáš Pokorný.

2. Architektonický návrh stání pro kontejnery směsného a tříděného komunálního odpadu

Zástupci ateliéru Aoc architekti představili architektonický návrh řešení stání na kontejnery směsného a tříděného komunálního odpadu. Návrh se zabývá univerzálním řešením, které by v budoucnu mohlo být využito pro veškerá kontejnerová stání v sídlištní zástavbě. Stání je zastřešeno, je zajištěno jeho dostatečné přirozené provětrání a osvětlení a u konstrukce kontejnerového stání je zajištěna možnost uzamykatelnosti směsného odpadu. Cílem návrhu je navázat na zelené plochy sídliště. Konstrukce kontejnerových stání je porostlá popínavou zelení a střecha je ozeleněna vhodnými druhy rostlin (např. sukulenty, rozchodníky). V rámci zastřešení je akumulační vrstva zadržující dešťovou vodu.

V diskuzi členů komise a veřejnosti byly položeny dotazy ohledně kapacity jednotlivých modulů a jejich umístění. Bylo upozorněno na to, že bude potřeba zvážit frekvenci chodců na chodnících při návrhu konkrétního rozmístění jednotlivých modulů. Členka komise se dotázala na způsob udržování vegetace na střeše modulů, resp. odpovědnost za péči o ni. Zástupci ateliéru uvedli, že se jedná o extenzivní sukulenty, které nevyžadují zvýšené nároky na péči. Člen komise uvedl, že se bude potřeba zamyslet nad tím, jak bude tento projekt komunikován s občany, resp. předsedy SVJ. Ze strany projektantů bylo uvedeno, že je v plánu zachovat umístění modulů obdobně jako je nyní. Zástupce veřejnosti (předseda SVJ) uvedl, že v okamžiku, kdy se zamkne stání, tak se podle zkušenosti z jeho SVJ sníží objem odpadů o desítky procent. Člen komise položil dotaz, zda je vsakovací plocha na střechách modulů dostatečná a jak bude nakládáno s přebytečnou vodou. Zástupci ateliéru uvedli, že jsou přesvědčeni, že vsakovací plocha je dostatečná s tím, že přebytečná voda odteče (lze řešit např. chrliči směřovanými do přilehlých travnatých ploch). Člen komise uvedl, že dle modelů se vzhledem k pokračující změně klimatu dají spíše předpokládat sušší léta a méně dešťových srážek.

Ohledně uzamykatelnost se většina shodla na nutnosti uzamykatelnosti, s výjimkou jednoho občana, který si myslí, že bychom tímto neměli bránit bezdomovcům, kteří odpad využívají pro obživu/ke zpeněžení.

Otázka konkrétního rozmístění a uspořádání jednotlivých modulů kontejnerových stání včetně nákladů a termínů dokončení bude řešena ve vyšší fázi projektové dokumentace.

Komise vítá záměr obnovy kontejnerových stání, doporučuje dokončení architektonické studie a následné zpracování podrobné projektové dokumentace.

3. Průběžné informace k probíhajícím projektům

3.1. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského

Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dalším vývoji ve zpracování územní studie na území v centrální časti Řep v oblasti mezi čerpací stanicí při ulici Slánská, obchodním centrem a zastávkou MHD Slánská. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí vymezil hranice řešeného území a připravil zadání pro výběr zpracovatele. Vypsání výběrového řízení na zpracovatele studie se předpokládá v průběhu podzimu.

3.2. Úprava webových stránek městské části

Ing. arch. M. Štěpař informoval o průběhu tvorby nových webových stránek městské části. V průběhu léta byly zpracovány dosavadní výstupy z analýz a workshopů, na základě, kterých byly vytvořeny tzv. wireframy (návrhy nového řešení webu se zaměřením na jeho obsah a funkce). V současnosti probíhá příprava podkladů pro výběr dodavatele.

3.3. Umístění druhé knihobudky v Řepích

Ing. arch. M. Štěpař informoval o záměru Kulturního centra Průhon umístit na území městské části v pořadí již druhou knihobudku. Komise pro kulturu a vzdělávání vytipovala několik vhodných míst, která mohou občané podpořit nebo navrhnout místa vlastní prostřednictvím ankety v měsíčníku Řepská 17, na webu kulturního centra nebo na webu městské části. Anketa bude jedním z podkladů pro společné jednání Komise pro kulturu a vzdělávání a Komise životního prostředí, veřejného prostoru a Smart City. Z navržených míst vyberou členové komisí nejvhodnější lokalitu, kterou předloží Radě městské části k projednání.

Z diskuze vyplynulo, že by knihobudka měla být na přehledném místě, kde je dostatečný sociální dohled, aby se předešlo vandalismu.

4. Různé

Člen komise požádal o informaci, zda se připravuje monitoring obsazenosti parkovacích stání, která jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy v pronájmu soukromých subjektů. Dodal, že dle strategického plánu má řešení parkování v Řepích budováním nových parkovacích stáních „na zelené louce“ velmi negativní dopady na veřejný prostor a životní prostředí. Z tohoto hlediska je dle jeho názoru záměr budování parkovacích stání v ulici Drahoňovského kontraproduktivní. Vedoucí odboru ŽP informoval o tom, že na projektové dokumentaci k parkování v Drahoňovského se pracuje a dokumenty budou včas členům komise poskytnuty k připomínkám. Vedoucí odboru ŽP přislíbil tlumočit otázku monitoringu obsazenosti parkovacích stání Komisi pro dopravu a bezpečnost.

Další jednání komise bude společné s jednáním Komise pro kulturu a vzdělávání a uskuteční se dne 21.10.2019 v KC Průhon. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s týdenním předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 18:00 hodin.

V Praze dne 17. 9. 2019

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař          
Ověřovatel zápisu:Mgr. Lukáš Pokorný
Zapsala: Ing. Vladimíra Šrámková

Stáhněte si Zápis z 5. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City, soubor typu pdf, (126,63 kB)

Tisk Export článku do PDF