Zápis z 16. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb

Znak_MC Jednání komise proběhlo 4.6.2018

Přítomni: Ing. Jaroslava Šimonová, Mgr. Monika Čermáková, pí Šárka Strachová, p. Jiří Masopust, p. Jiří Svoboda prom. mat., Ing. arch. Michal Štěpař

Omluven: p. Hejnic

Hosté: Bc. Jana Císařová, p. Michaela Novozámská, Mgr. Alena Presslová, p. Miroslav Bartoš, JUDr. Leo Salvet

Program:
1. Schválení programu jednání, hlasování o přizvaných hostech
2. Informace o postupu prací na realizaci projektu DPS v Řepích
3. Návrh dokumentu „Zásady postupu při pronájmu bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Městské části Praha 17“
4. Informace o změnách na sociálním odboru ÚMČ Praha 17 (Bc. Jana Císařová)
5. Různé

Ad1. Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila jednání komise a představila hosty.

Ad 2. Ing. Šimonová informovala o postupu prací na projektu výstavby DPS. Pan Masopust informoval o jednáních na MHMP a o získání finanční podpory z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Naše městská část získala finanční podporu ve výši 149,1 milionů Kč. Na dotazy členů zdravotní komise byla sděleno následující rozdělení bytů.

Podmínka ZHMP na rozdělení bytových jednotek DPS (Celkem 88 bytů):
50 bytů DPS pro obyvatele MČ Prahy 17 38 bytů pro dostupné bydlení, z nichž: 0 29 bytů pro obyvatele HMP 9 bytů pro obyvatele MČ Prahy 17

Ad.3 Komise projednávala „Zásady postupu při pronájmu bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Městské části Praha 17“. V příloze č. 1 zápisu je návrh zásad, který zpracovalo právní odd. ÚMČ Praha 17 na základě „Návrhu č. 1 podmínek pro přijímání obyvatel do Domu s pečovatelskou službou v Řepích", který byl vytvořen na společném jednání sociální a zdravotní komise a komise pro výstavbu DPS v Řepích a komunitní plánování sociálních služeb RMČ Praha 17 dne 8.6.2015. V příloze č. 2 pak „Zásady postupu při pronájmu bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou" již po úpravě po hlasování obou komisí.

Byly připomínky k těmto bodům, byla navržena jejich úprava či vypuštění z textu.

Článek II.:
Ad. la upravit
Hlasování Pro: 3 Proti: 2 Zdržel se: 1
Ad. 2d vyškrtnout
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 2g vypustit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 5 vypustit
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Ad. 3 vypustit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Článek III.:
Ad. 2l vypustit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 2h vypustit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 3a upravit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 2mi vypustit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 8 upravit
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad. 9 upravit
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Ad. 10 vyřadit
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Ad. 11 upravit
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Článek IV.:
Ad. 2 změněn
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dále byla projednáván tiskopis „Žádost" s tím, že bude upraven a změněn dle GDPR ve 3 verzích pro: 1 žadatel, manželé, druh a družka.

Příloha č. 2 „Základní kritéria pro stanovení pořadí v evidenci žadatelů o byt v DPS" bude také upravena a projednávána na dalším setkání komisí.

Ad 4 Informace o personálních změnách na sociálním odboru představila vedoucí sociálního odboru Bc. Jana Císařová.

Další setkání komise nebylo přesně stanoveno.
Zapsala: Ing. Balázsová

Stáhněte si Zápis z 16. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (307,4 kB)
Stáhněte si Příloha č. 1 k zápisu z 16. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (909,22 kB)
Stáhněte si Příloha č. 2 k zápisu z 16. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (837,25 kB)

Tisk Export článku do PDF