Zápis z 1. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Znak Městské části Praha 17 Jednání se konalo dne 21. ledna 2019

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni: Ing. Pavel Vlach, Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Hájek, Bc. Václav Dbalý, Mgr. Petr Taraba – tajemník komise.
Hosté: Martin Marek – zástupce starostky, Ing. arch. Michal Štěpař – zástupce starostky, Jaroslav Bíro – zástupce starostky, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy.
Omluveni: Miroslav Bartoš
Komise je usnášení schopná.
V 17:05 MUDr. A. Katra přivítal všechny přítomné a zahájil 1. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

Program:

 • Seznámení členů komise
 • Volba místopředsedy a ověřovatele komise
 • Seznámení s jednacím řádem komise
 • Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů
 • Různé

Jednání:

 • Představení a seznámení členů komise

Předseda komise MUDr. A. Katra požádal přítomné členy, aby se krátce představili.

 • Volba místopředsedy a ověřovatele

Předseda komise MUDr. A. Katra vyzval přítomné členy k volbě místopředsedy Komise pro dopravu a bezpečnost RMČ Praha 17 a ověřovatele zápisu jednání.
Komise navrhla na post místopředsedy Ing. Pavla Vlacha (Ing. P. Vlach s návrhem souhlasil)
Hlasování: 6-0-0 (schválen)
Do funkce ověřovatele zápisu komise navrhla Ing. Marka Francla (Ing. M. Francl s návrhem souhlasil)
Hlasování: 6-0-0 (schválen)

 • Seznámení s jednacím řádem Komise

Předseda komise Mudr. A. Katra seznámil členy komise s jednacím řádem.
Mgr. Bořek Černovský se přítomným omluvil a opouští jednání v 17:15 hod.

 • Krátkodobé a dlouhodobé cíle

V krátkodobém výhledu si komise stanovila za cíl vypracovat plán na opravu chodníků, které jsou v neutěšeném stavu. Pokusit se vyjednat navýšení investic do oprav chodníků, a to jak ve správě TSK tak i ve správě naší městské části.
V dlouhodobém horizontu se komise zaměří na problém deficitu parkovacích míst v Řepích. V této souvislosti pan M. Marek informoval členy komise o probíhajících jednání s Billou, aby bylo umožněno obyvatelům městské části parkovat na parkovišti ve vlastnictví Billy v nočních hodinách za minimální poplatek. Předseda komise MUDr. A. Katra seznámil komisi se zadáním které obdržel od Rady městské části Praha 17 a to vyhledání vhodných míst pro vybudování parkovacích stání.
Usnesení: V souvislosti s problémem parkovacích ploch v Řepích komise pověřila pana M. Marka, aby prověřil aktuální stav předávání placených parkovišť v majetku Magistrátu hl. m. Prahy do správy TSK.

 • Různé:

Na návrh pana Martina Marka byly do programu „Různé“ zařazeny následující body:

 • Přechod pro chodce v ulici U Boroviček před Domem dětí a mládeže

Ředitelka Domu dětí a mládeže (DDM) v ulici U Boroviček se obrátila na MČ Praha 17 s žádostí o zřízení přechodu pro chodce před DDM. Jedná se o to, že výše uvedené školní zařízení slouží zejména pro výuku žáků se specifickými poruchami učení a ve většině případů rodiče vozí své děti do školy automobilem. V ranních hodinách je zde dosahováno vysoké intenzity dopravy. Pan M. Marek navrhuje obnovu přechodu pro chodce v ulici Čistovická x U Boroviček, který byl zrušen v rámci zavedení zóny 30. Dále upozornil přítomné, že je potřeba provést stavební úpravu spočívající ve snížení obruby chodníku v ul. Čistovická, aby přechod byl bezbariérový.
Usnesení: Komise doporučuje obnovou přechodu pro chodce před DDM a souhlasí se stavebními úpravami spočívající ve snížení obruby chodníku a umístění vodící linie pro nevidomé.

 • Dopravní řešení přechodu pro chodce k poliklinice Žufanova

Městská část Praha 17 dlouhodobě usiluje o vytvoření přechodu pro chodce v ulici Bazovského, za účelem bezbariérové dostupnosti z autobusové zastávky „Bazovského“ (v blízkosti ulice Šimonova) na polikliniku Žufanova. Pan M. Marek upozornil na problém, že k překonání komunikace směrem k poliklinice je možné pouze za pomoci podchodu, což je problém nejen pro rodiče s kočárkem, ale zejména pro občany se sníženou pohyblivostí. V této souvislosti byla požádána komise o projednání.
Usnesení: Komise doporučuje navrhnout ve spolupráci s kpt. D. Rovenským místa pro vytvoření přechodu pro chodce v ulici Bazovského, v blízkosti autobusové zastávky. Při výběru místa musí být kladen důraz zejména na bezpečnost chodců a minimální úbytek parkovacích míst souvisejících s vybudováním nového přechodu.

 • Žádost o časově omezené parkovací stání McDonald’s

Společnost McDonald’s se obrátila na městskou část Praha 17 ve věci začlenění části vlastních pozemků do systému parkovacích ploch v Řepích. Jedná se o část pozemku, která je blíže k parkovišti pod přemostěním Slánská, kde by bylo časově omezené stání na 1 hod.
Usnesení: Komise souhlasí s časově omezeným stání pouze za podmínky, že maximální parkovací doba bude shodná jako na parkovišti pod přemostěním Slánská. Komise navrhla pozvat zástupce McDonald’s na další jednání.

 • Petice za zavedení pražského metra do Řep

Organizátoři petiční akce Ing. Lubomír Lampert, Mgr. Hynek Kalvoda a pan Tomáš Grec – zástupci ČSSD, předali Městské části Praha 17 podpisové petiční archy s žádostí zahájení veškerých kroků ve věci zavedení pražského metra do Řep.
Usnesení: Komise doporučuje petičnímu výboru obrátit se ve věci výstavby pražského metra do Řep na Magistrát hl. m. Prahy, do jehož kompetence tato problematika spadá. Komise nemá námitek k zavedení pražského metra do Řep, poukazuje však na problém s vytvořením adekvátního počtu parkovacích míst.

 • Petice za navrácení dopravního režimu v ulici Čistovická

Městská část Praha 17 obdržela petici dvaceti občanů Řep za zrušení jednosměrné ulice Čistovická v úseku mezi ulicemi Ke Kulturnímu domu a Na Bělohorské pláni s žádostí o navrácení obousměrného provozu. Jednosměrný provoz byl zaveden na žádost společnosti Ropid z důvodu vyhnutí se kolonám na Karlovarské a dosažení pravidelnosti autobusové linky na této trase. Změna dopravního režimu byla stanovena na dobu určitou a poté dojde k vyhodnocení.
Usnesení: Komise navrhuje zachovat stávající dopravní režim do konce zkušebního provozu a poté vyhodnotit dopady na dopravu v oblasti horních Řep.

 • Žádost sester Benediktínek o vybudování parkovacích míst před kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé hoře.

Městská část Praha 17 obdržela žádost sester Benediktínek o rozšíření a vytvoření parkovacích míst na účelové komunikaci přiléhající ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře a parkovací místo pro autobusy v ulici Karlovarská. Pan J. Hájek poukázal na skutečnost, že v případě vybudování parkovacích míst směrem ke Karlovarské ulici by muselo dojí ke kácení lipových stromů. Taktéž by bylo nutné přeložit kabelové vedení veřejného osvětlení.
Usnesení: Komise je otevřena k dalšímu jednání ve věci vytvoření parkovacích míst na účelové komunikaci přiléhající ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře za podmínky, že nebude zasahováno do vzrostlé zeleně a financování výstavby bude ze zdrojů sester Benediktínek.
Předseda komise MUDr. A. Katra navrhl projednat v programu „Různé“ následující body:

 • Zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na autobusové zastávce Slánská

Ing. Lubomír Lampert se obrátil na komisi s žádostí o zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce na autobusové zastávce „Slánská“, který je umístěn těsné blízkosti mostní konstrukce. Jedná se o problematické místo, kde přechod pro chodce je umístěn ve stínu mostu a pilíře mostu brání v dostatečném rozhledu chodců i řidičů. Pan M. Marek konstatoval, že se jedná o dlouhodobý problém a informoval komisi, že v této záležitosti vede jednání na Magistrátu hl. m. Prahy s pracovní skupinou BESIP. Výstupem těchto jednání je zvýšení bezpečnosti za pomoci provedení protismykového nátěru (červený nátěr) před přechodem pro chodce, který by byl financován MHMP v rámci akce BESIP. Podmínkou realizace tohoto bezpečnostního opatření je oprava komunikace Makovského, kde jsou vyjeté koleje. Přechod pro chodce je nasvícen a další zvyšování svítivosti není doporučeno. Dále uvedl, že se vede jednání o návrhu vybudování sdružené tramvajové a autobusové zastávky.
Usnesení: Komise nepřijala usnesení. Pan M. Marek bude nadále pokračovat v jednání s pracovní skupinou BESIP a bude průběžně informovat komisi o výsledcích jednání.

 • Semafor na křižovatce Plzeňská x Makovského

Předseda komise upozornil na časté kolizní situace při průjezdu křižovatky ulic Plzeňská x Makovského v důsledku nesprávně nastaveného světelného signalizačního zařízení. Řidiči často nestačí opustit prostor křižovatky. V této souvislosti navrhuje MUDr. A. Katra prodloužit časový interval při odbočení z ul. Plzeňská do ul. Makovského.
Usnesení: Komise doporučuje zaslat žádost na společnost Eltodo, jakožto na správce světelného signalizačního zařízení v Praze o prověření nastavení cyklů.

 • Časově omezené stání na parkovišti polikliniky Žufanova

Předseda komise navrhl časově omezit parkovací stání na parkovišti poliklinika Žufanova z důvodu nedostatku parkovacích míst. Cílem tohoto opatření je snaha dosáhnout toho, aby parkoviště sloužilo především klientům polikliniky. Pan M. Marek poukázal na podobný problém zdravotnického zařízení v ul. Socháňova, kde byla vytvořena parkovací místa pro klienty, ale je využíváno především zaměstnanci. Jako optimální čas, který by měl být dostačující k návštěvě u lékaře byl navržen na dobu 3 hod.
Usnesení: Komise doporučuje zavedení časově omezeného parkovacího stání na 3 hod.


Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 18:10 hod.


V Praze dne 29.01.2019

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Zapsal: Mgr. Petr Taraba
Ověřil: Ing. Marek Francl

Stáhněte si Zápis z 1. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, soubor typu pdf, (188,23 kB)

Tisk Export článku do PDF