Ustanovující Zastupitelstvo MČ P17-28.12.2002

Z á p i s

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17,

konaného dne 28.11.2002

ve společenské místnosti Základní školy genpor.Františka Peřiny v Praze Řepích

 

Přítomni: Ing.J.Černý, V.Fencl, J.Hájek, Ing.M.Hanušová, JUDr.V.Havlíčková, V.Krása, J.Kryl, MUDr.I.Kvašová, Ing.P.Květoň, Ing.O.Kubánek, JUDr.M.Linhart, JUDr.F.Malý, P.Maxa, R.Moťovský, MUDr.Z.Neužilová, L.Povýšil, MUDr.L.Povýšilová, L.Spálenka, J.Souček, J.Svoboda, J.Synková, V.Urban, PhDr.V.Žežulková

Zapsala: Šárka Strachová

 

Zasedání zahájil pan Souček, nejstarší zvolený zastupitel. Konstatoval, že zasedání bylo

svoláno dosavadním starostou dne 19.11.2002 , řádně a včas v souladu s ustanovením zákona o hlavním městě Praze.

Oznámil, že podle prezenční listiny je přítomno 23 členů Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Seznámil přítomné s navrženým programem ustavujícího zasedání Zastupitelstva :

  1. Složení slibu členů zastupitelstva městské části Praha 17
  2. Volby starosty, zástupců starosty, členů rady
  3. Projednání a schválení Jednacího řádu

Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

I. Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 17

Mgr. Holasová přečetla text slibu. Všichni zastupitelé složili slib zákonem stanoveným způsobem do rukou předsedajícího a ujali se svého mandátu.

 

 

 

Volba návrhové a volební komise

Členy návrhové komise byli navrženi: JUDr. Věra Havlíčková, JUDr. Martin Linhart,

JUDr.František Malý

Z pléna jiný návrh podán nebyl .

Hlasování 23,0,0-návrh byl přijat.

Návrhová komise byla zvolena a to ve složení: JUDr. Věra Havlíčková, JUDr. Martin Linhart, JUDr.František Malý

Členové komise si mezi sebou zvolili předsedkyni , JUDr.Havlíčkovou.

 

 

Volba ověřovatelů.

Jako ověřovatelé byli navrženi: MUDr. Zdeňka Neužilová , p. Jaroslav Hájek a Ing.Ondřej Kubánek

Z pléna jiný návrh podán nebyl .

Hlasování : 23,0,0-návrh byl přijat

Jako ověřovatelé byli zvoleni MUDr. Zdeňka Neužilová , p. Jaroslav Hájek a Ing.Ondřej Kubánek

 

 

II. Volba starosty, zástupců starosty a členů rady.

Stanovení počtu členů rady městské části Praha 17

Předsedajícím bylo oznámeno, že počet členů rady MČ nesmí být vyšší než je 1/3 počtu členů Zastupitelstva. S ohledem na tuto právní úpravu bylo navrženo stanovit počet členů rady na 7.

Hlasování : 23,0,0-návrh byl přijat

Rada městské části Praha 17 bude mít pro toto funkční období 7 členů.

 

Předsedající schůze oznámil přítomným, že obdržel od Kanceláře zastupitelstva písemný společný návrh na funkci starosty, jeho zástupců a členů rady na základě uzavřené koaliční dohody a společného návrhu zastupitelů zvolených za ODS, ČSSD a KDU-ČSL ze dne 21.11.2002.

 

 

1) Volba starosty městské části.

Funkce starosty je dlouhodobě uvolněná, volba bude tajná.

Na funkci starosty byl, na základě uzavřené koaliční dohody zastupitelů za ODS, ČSSD a KDU-ČSL, navržen Vlastislav Fencl.

Z pléna byly navržena JUDr.Věra Havlíčková za Sdružení nezávislých.

Proběhla volba a komise provedla sečtení hlasů.

Předsedkyně návrhové komise oznámila výsledek hlasování:

Vlastislav Fencl-15 hlasů

JUDr.Věra Havlíčková-6 hlasů

2 zastupitelé se hlasování zdrželi

Starostou městské části Praha 17 byl zvolen pan Vlastislav Fencl.

 

 

Předsedající schůze předal její řízení nově zvolenému starostovi.

2) Volba zástupců starosty.

Návrh je na 2 zástupce starosty, funkce je dlouhodobě uvolněná.

Na funkci zástupců starosty byli, na základě uzavřené koaliční dohody zastupitelů za ODS, ČSSD a KDU-ČSL, navrženi Ing. Pavel Květoň a Jiří Svoboda.

Z pléna byl navržen Libor Povýšil za Sdružení nezávislých.

Proběhla volba a komise provedla sečtení hlasů.

Předsedkyně návrhové komise oznámila výsledek hlasování:

Ing. Pavel Květoň-17 hlasů

Jiří Svoboda-17 hlasů

Libor Povýšil-6 hlasů

 

Zástupci starosty městské části Praha 17 byli zvoleni Ing. Pavel Květoň a Jiří Svoboda.

 

 

 

3) Volba členů rady

Na funkci radních byli, na základě uzavřené koaliční dohody zastupitelů za ODS, ČSSD a KDU-ČSL, navrženi Jaroslav Hájek, Lubomír Spálenka, Pavel Maxa a Jitka Synková.

Z pléna byl navržen Ing.Ondřej Kubánek za Sdružení nezávislých.

Proběhla volba a komise provedla sečtení hlasů.

Předsedkyně návrhové komise oznámila výsledek hlasování:

Jaroslav Hájek-16 hlasů

Lubomír Spálenka-16 hlasů

Pavel Maxa-15 hlasů

Jitka Synková-14 hlasů

Ing. Ondřej Kubánek-7 hlasů

Členy rady MČ Praha 17 byli zvoleni Jaroslav Hájek, Lubomír Spálenka, Pavel Maxa a Jitka Synková.

 

 

 

Projednání a schválení Jednací řádu Zastupitelstva MČ Praha 17.

Zastupitelé obdrželi návrh poštou společně s pozvánkou na dnešní jednání.

Předsedající schůze požádal o návrhy a připomínky k návrhu Jednacího řádu.

p.Krása

II/ 6) žádá, aby pozvánka a veškeré materiály k jednání ZMČ byly zasílány 7 dní předem v písemné podobě poštou

1,18, 4-návrh nebyl přijat

 

JUDr.Malý

XXII/ 5) žádá, aby členové ZMČ měli právo zveřejňovat své komentáře a názory v přiměřené míře v časopisu, který vydává MČ

p.Hájek-vznesl protinávrh s tím, že řepské noviny budou samostatným bodem následujícího zasedání ZMČ a navíc nikdo není omezen v těchto aktivitách

19,0,4-protinávrh byl přijat

 

JUDr.Malý

XIX/ 1) doplnit po druhé větě …… a současně zjistí příčiny tohoto stavu

1,19,3-návrh nebyl přijat

 

p.Krása

III/ 1) žádá, aby se člen ZMČ omlouval jen Kanceláři zastupitelstva, a nikoli duplicitně i starostovi

protinávrh-technická připomínka-doplnit vsuvku a nebo

navrhovatel akceptuje

 

IX/ 1) vypustit omezující klauzuli

IX/ 4) vypustit omezující klauzuli

7,15,1-návrh nebyl přijat

 

XVI-starosta objasnil, p.Krása přijal

 

XXI /7) žádá o zveřejňování zápisů ze zasedání ZMČ na internetových stránkách ÚMČ

starosta-budou prověřeny technické podmínky a oznámeno na příštím zasedání

 

p.Kryl

VII/ 1) žádá, aby rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova nebylo konečné

protinávrh-Ing. Černý-doplnění …….., a to na základě hlasování Zastupitelstva

navrhovatel přijímá

 

Hlasování o Jednacím řádu jako celku:

21,0,2

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17 byl přijat.

 

 

Usnesení z dnešního zasedání

Předsedkyně návrhové komise, JUDr. Havlíčková, přednesla návrh usnesení z dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17:

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 28.11.2002

Zastupitelstvo městské části Praha 17

I. zvolilo v souladu s § 89, odst. 1, písm. a), zák. č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  1. Starostu městské části Vlastislava Fencla
  2. Zástupce starosty Ing. Pavla Květoně a Jiřího Svobodu
  3. Členy rady městské části Jaroslava Hájka, Pavla Maxu, Lubomíra Spálenku

a Jitku Synkovou

II. projednalo a schválilo jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 17

III. vzalo na vědomí složení slibů všech členů Zastupitelstva

Hlasování: 23,0,0-návrh usnesení byl jednomyslně přijat.

 

 

Na závěr zasedání poděkoval starosta všem členům Zastupitelstva i přítomným občanům za účast na ustavujícím zasedání.

 

 

 

V Praze Řepích dne 28.11.2002

 

Ověřili a souhlasí: MUDr.Zdeňka Neužilová

Jaroslav Hájek

 

Ing. Ondřej Kubánek

Tisk Export článku do PDF