Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.3
ze dne 05.09.2007

Usnesení k žádosti Stavebního bytového družstva POKROK, se sídlem Kollárova 157/18, Praha 8 o souhlasné stanovisko pro zábor pozemku č. parc. 1411/1 v k. ú. Řepy za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "zateplení severního průčelí a strojoven výtahů objektu Španielova čp. 1291-1293, Praha 17 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala žádost Stavebního bytového družstva POKROK, se sídlem Kollárova 157/18, Praha 8 o souhlasné stanovisko pro zábor pozemku č. parc. 1411/1 v k. ú. Řepy za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "zateplení severního štítu a strojoven výtahů objektu Španielova čp. 1291-1293, Praha 17 - Řepy".


II. schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 1411/1 k. ú. Řepy o velikosti 21,83 m2 v termínu od 15.10.2007 do 30.11.2007 za cenu pronájmu 368,- Kč za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "zateplení severního štítu a strojoven výtahů objektu Španielova čp. 1291-1293, Praha 17 - Řepy" mezi Městskou částí Praha 17 a Stavebním bytovým družstvem POKROK, se sídlem Kollárova 157/18, Praha 8, zastoupeným na základě pověření k zastupování paní Hanou Štěpánovou, vedoucí OBS V, IČ: 00034398.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku a případně jejích dodatků.


IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele o pronájmu části pozemku za uvedenou cenu a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF