Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.17
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti společnosti VEKRA spol. s r.o., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, obchodní zastoupení Dejvice, Jaselská 10, Praha 6 o pronájem pozemku č. parc. 1293/974 v k. ú. Řepy za účelem zřízení meziskládky materiálu pro akci: výměna oken na obytném objektu Makovského č. pop. 1202-1206

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti VEKRA spol. s r.o., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, obchodní zastoupení Dejvice, Jaselská 10, Praha 6 o zábor cca 15 m2 veřejného prostranství na pozemku č. parc. 1293/974 v k. ú. Řepy za účelem skládání a nakládání starých oken a stavebního materiálu na kontejner při akci: výměna oken na obytném objektu Makovského č. pop. 1202-1206, Praha - Řepy.


II. schvaluje uzavřít se společností VEKRA spol. s r.o., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, obchodní zastoupení Dejvice, Jaselská 10, Praha 6 smlouvu o pronájmu pozemku na dobu určitou od 2.4.2007 do 4.6.2007, tj. 64 dní. Velikost pronájmu je 15 m2. Cena za pronájem pozemku o velikosti 15 m2 na 64 dní činí 346,- Kč.


III. zmocňuje starostku Mč Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 1293/974 v k. ú. Řepy o velikosti 15 m2 na dobu určitou od 2.4.2007 do 4.6.2007 a případně jejích dodatků za účelem zřízení meziskládky materiálu o velikosti 15 m2 při akci: výměna oken v objektu Makovského č. pop. 1202-1206, Praha - Řepy mezi Městskou částí Praha 17 a společnosti VEKRA spol. s r.o., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, obchodní zastoupení Dejvice, Jaselská 10, Praha 6.


IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele o pronájmu části pozemku za uvedenou cenu a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF