Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.28
ze dne 22.04.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Španielova čp. 1268 o pomoc a výjimku při řešení odkupu bytu č. XY  v domě čp. 1268, Španielova ulice

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, Španielova 1268 o pomoc a výjimku při řešení odkupu bytu č. XY v domě čp. 1268, Španielova ulice


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY v domě čp. 1268 za podmínek, že paní XY:

- vezme zpět žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a uhradí náklady tohoto soudního řízení

- uzavře splátkovou dohodu na zbývající dlužnou částku 128.094,- Kč a případně další dlužnou částku PZP za období roku 2005-2006 se splatností nejpozději do 1 roku


III. nesouhlasí a doporučuje ZMČ neschválit prodej bytové jednotky č.1268/XY paní XY, neboť dle Prováděcího předpisu k zásadám prodeje schválených ZMČ Praha 17 jsou z prodeje vyloučeni nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu ke dni rozeslání nabídek a nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle ust. §711 odst. 2 občanského zákoníku.


IV. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ 13. 5. 2009, a seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF