Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.16
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti obchodní firmy Pražská plynárenská Distrubuce, a.s., se sídlem U plynárny 500, Praha 4 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy, ul. Čistovická<br />

Rada MČ

I. projednala žádost obchodní firmy Pražská plynárenská Distrubuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy, ul. čistovická v souvislosti plánované stavby plynárenského zařízení v Praze 6 v ul. Karlovarská a čistovická - nový STL plynovod D 63 PE - Karlovarská.


II. schvaluje uzavřít s obchodní firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy, ul. čistovická. Věcné břemeno se zřizuje s právem vstupu na pozemek č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy za účelem provozu a nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly stavby. Věcné břemeno se zřizuje na dobu trvání existence stavby uloženého plynárenského zařízení. Velikost věcného břemene je 18,2 m. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene bude ve výši 1.500,- Kč.


III. zmocňuje starostku Mč Praha 17 k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy, ul. čistovická v souvislosti plánované stavby plynárenského zařízení v Praze 6 v ul. Karlovarská a čistovická - nový STL plynovod D 63 PE - Karlovarská mezi Městskou částí Praha 17 a obchodní firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4.


IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF