Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.38
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti  paní XY  o pronájem bytu zvláštního určení č.17  o vel. 1+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha-Řepy výměnou za obecní byt

Rada MČ

I. byla seznámena s žádostí paní XY  o výměnu stávajícího obecního bytu za byt v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193-4 , Praha 17 - Řepy ze zdravotních důvodů.


II. schvaluje návrh majetkové komise č.13 ze dne 3.12.2007 pronajmout byt č. 17 v přízemí bezbariérového domu paní XY , trvale bytem Vondroušova 1163, Praha-Řepy (1 osoba) s tím, že uvolněný obecní byt bude poskytnut do pronájmu občanů z řad žadatelů na výměnu bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou s podmínkou, že žadatelka ukončí dohodou nájem bytu č.13 ve Vondroušově ulici, Praha - Řepy. Byt bude pronajat za regulované nájemné ve výši 31,69Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy.

Tisk Export článku do PDF