Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.20
ze dne 25.03.2009

Usnesení k žádosti  manželů XY, bytem Jiránkova 1137, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana a paní XY, nájemců bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici , Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu předmětného bytu


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu předmětného bytu.


III. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží domu čp. 1094  ulici Jiránkova, Praha 6 – Řepy pod podmínkou  uzavření splátkové dohody na náklady soudního řízení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení,  pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a splátkových dohod , za regulované nájemné, které bude dále upravováno  v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


IV. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  k projednání  v ZMČ

Tisk Export článku do PDF