Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.46
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti manželů XY, Vondroušova 1150 o uznání přechodu nájmu bytu na XY

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o uznání přechodu nájmu bytu o vel. 4+1/L v 6. podlaží domu čp. 1150 ve Vondroušově ulici na dcery XY


II. netrvá na vyklizení a předání bytu o vel. 4+1/L v 6. podlaží domu čp. 1150 ve Vondroušově ulici a navrhuje ZMČ schválit uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu s XY na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že XY vezmou zpět žaloby na určení neplatnosti výpovědí z nájmu bytu a uhradí náklady soudního řízení.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF