Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.24
ze dne 16.07.2008

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru, ateliéru č. 302 v suterénu domu č. p. 1079, Nevanova ulice, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost přihlášenou do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru ateliéru č. 302 v suterénu domu č. p. 1079, Nevanova ulice, Praha - Řepy


II. schvaluje pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor - ateliér č. 302 v suterénu domu čp. 1079, Nevanova ulice, Praha-Řepy p. XY, Vondroušova ul., za účelem kanceláře, za nájemné ve výši 850,-Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout: valorizační klauzuli, eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.. Nájemce do 60ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem užívání v pronajatém nebytovém prostoru


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy pro p. XY a správní firmu Optimis s.r.o.

Tisk Export článku do PDF