Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.23
ze dne 23.04.2008

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1282, Španielova ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost přihlášenou do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1282, Španielova ul., Praha- Řepy


II. schvaluje pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor v přízemí domu čp. 1282, Španielova ul., Praha - Řepy paní XY, bytem Španielova 1279, Praha-Řepy za účelem: provozování prodejny dětského bazaru za nájemné ve výši 1 326,- Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout: valorizační klauzuli, eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.. Nájemce do 60ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy pro paní XY a správní firmu Optimis s.r.o.

Tisk Export článku do PDF