Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.30
ze dne 20.02.2008

Usnesení k výběrovému  řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí čp. 1198, Vondroušova ulice, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádosti přihlášené do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí čp. 1198, Vondroušova ul., Praha - Řepy


II. schvaluje návrh MK č. 15 ze dne 11.2.2008 pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor v přízemí domu čp. 1198, Vondroušova ulice, Praha-Řepy, paní XY , bytem Vondroušova 1212 za účelem kanceláře, výuky kurzů Studia Leny, za nájemné ve výši 1055,-Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout valorizační klauzuli; eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu      (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.. Nájemce do 60 ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Plocha 19m2.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s pí. XY.

Tisk Export článku do PDF