Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.33
ze dne 22.04.2009

Usnesení k souhlasu s připojením po pozemku dle KN parc.č. XY  v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Čistovická, Praha 6 o připojení pozemku dle KN par.č. XY, zahrada, jehož je vlastníkem, nájezdem na místní komunikaci, ulice Třanovského. Vybudování vjezdu bude zasahovat do pozemku dle KN parc.č. XY, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Řepy.


II. schvaluje vydat souhlasné stanovisko s připojením přes pozemek dle KN parc. č. XY v k. ú. Řepy.


III. ukládá vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF