Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.41
ze dne 10.12.2007

Usnesení k pronájmu části pozemků p.č. 1718/1, 544/1

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY  o pronájem části pozemků p.č.1718/1 o výměře 145m2 a p.č. 544/1 o výměře 120m2  oba užívané jako zahrada  v k.ú. Řepy. Původní nájemce pozemků REALFINET a.s.Sazečská 560/8, Praha 10, IČ 26436141.

II. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p.č.1718/1 o výměře 145m2 a parc.č.544/1 o výměře 120m2 mezi Městskou částí Praha 17 a manž. XY. Současně schvaluje ukončení nájemní smlouvy s REALFINET a.s. Sazečská 560/8, Praha 10, IČ 26436141

III.ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu části pozemků p.č.1718/1 a p.č.544/1 na nové nájemce manžele XY a ukončit pronájem s REALFINET a.s.

IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemků příp.jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF