Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.13
ze dne 08.10.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1379/3, k.ú.Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, Na Pískách, Hostivice , který zastupuje dle plné moci paní XY, majitelku nemovitosti, Karlovarská ul., Praha – Řepy, o pronájem části pozemku- ost.komunikace p.č. 1379/3 o výměře 15m2  pro stavební činnost ve dnech 17.10.- 30.10.2008 – vodovodní, kanalizační a plynová přípojka.


II. schvaluje pronájem části pozemku ost.komunikace  p.č. 1379/3  a uzavření smlouvy na pronájem části pozemku o výměře 15 m2 pro stavební činnost- vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k objektu,  Karlovarská ul. ve dnech 17.10.- 30.10.08. Cena nájemného dle usnesení RMČ ze dne 26.3.2007 celkem 630,-Kč.


III. ukládá vedoucímu OSOM uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1379/3 pro stavební činnost –  vodovodní ,kanalizační a plynovou přípojku. 


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy popř. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF