Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.21
ze dne 19.05.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy v ulici Socháňova

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Okrasná, Praha 10 - Benice o pronájem části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy za účelem umístění dětského nafukovacího skákadla  na dobu celkem 5-ti dnů během období únor - říjen 2008.


II. schvaluje uzavřít s panem XY, bytem Okrasná, Praha 10 smlouvu o pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k.ú. Řepy v rozsahu 30-ti m2 pro účely umístění dětského nafukovacího skákadla na dobu celkem 5-ti dnů za cenu 100,-Kč, event.její dodatky v případě prodloužení doby pronájmu. Konkrétní termíny pronájmu budou vždy ohlášeny pronajímateli předem.


III.  ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.
   
    
IV.  zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku č. parc.1900 v k. ú Řepy a její případných dodatků o prodloužení doby pronájmu

Tisk Export článku do PDF