Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.22
ze dne 15.10.2007

Usnesení k prodeji&nbsp;&nbsp; II. etapa <BR>1. návrh&nbsp;&nbsp; úplatného&nbsp;&nbsp; převodu&nbsp;&nbsp; nemovitostí,&nbsp; prodej&nbsp; pozemku parc.č.&nbsp; 1293/282&nbsp; pod panelovým domem&nbsp; č.p. 1167, ul. Vondroušova&nbsp; k.ú.Řepy, pozemku&nbsp; parc.č. 1293/283 pod&nbsp; panelovým domem č.p. 1168, ul. Vondroušova k.ú.Řepy, pozemku par.č. 1897 a par.č. 1898&nbsp; pod panelovým domem č.p. 1169, ul. Vondroušova k.ú. Řepy,<BR>2. návrh na změnu platebních podmínek resp. úhradu kupní ceny za&nbsp; jednotku,<BR>3. změna specifikace - oprávněný nájemce, <BR>4. změna v nakládání s nebytovými prostorami

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na:
1.revokaci bodu I.,  bodu V a bodu VI.1. v Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006, kterým byl v II.etapě schválen prodej bytových panelových domů v ul. Vondroušova č.pop. 1167 až 1169, podle zákona  č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, pozemek parc.č. 1293/282 o výměře 252 m2, pod bytovým domem  č.pop. 1167, par.č. 1293/283 o výměře 250 m2 , pod bytovým domem č.pop. 1168 a pozemku parc.č. 1897 o výměře 130 m2 a  pozemku parc.č. 1898 o výměře 123 m2 pod panelovým domem č.pop. 1169, ul. Vondroušova, k.ú. Řepy.
K nakládání s citovanými pozemky dojde s odvoláním na Přílohu č. 1 k usnesení ZHMP ze dne 20.9.2007 resp. na obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy  až od účinnosti vyhlášky tj. od 1.11.2007. Pozemky budou svěřeny HMP do správy MČ Praha 17.
Prodejní cena za  1 m2 pozemku dle platné cenové  mapy pro r. 2007 je 1870,- Kč/ m2

2.revokaci bodu IV.  v Usnesení  ZMČ  Praha 17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006, změnu úhrady kupní
ceny za jednotku.
a)platba z účtu kupujícího - po podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky úhrada nejpozději do 60-ti dnů. Návrh na vklad vlastnického práva může být podán až poté, kdy nabyvatel uhradí kupní cenu v plné výši. V případě nezaplacení kupní ceny, odstupuje prodávající od smlouvy a požaduje úhradu veškerých nákladů s tím spojených.
b)platba úvěrem - do 30-ti dnů po podání návrhu na vklad vlastnického práva, v případě nezaplacení kupní ceny v plné výši, odstupuje prodávající od smlouvy a požaduje úhradu veškerých nákladů s tím spojených.
c)po splnění podmínek bodu 2 a) a 2 b) bude proveden vklad do katastru nemovitostí po schválení MHMP, nejpozději do 15 pracovních dnů.

3.změnu specifikace oprávněného nájemce, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ  Praha 17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006: 

- Nabídka bude směřována výhradně tzv. oprávněným nájemcům, tj. osobám, kterým svědčí nejpozději ke dni rozeslání  nabídky nájemní právo nebo jiné právo užívání k předmětnému bytu, s výjimkou následujících kategorií:
- devizoví cizozemci
- právnické osoby
- dlužníci
- osoby, s nimiž MČ vede soudní spor ve věci zrušení nájmu bytu
-  do okruhu oprávněných nájemců budou dodatečně zařazeni ti, s nimiž ke dni
rozeslání  nabídky vedla MČ soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu bytu nebo o uznání přechodu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu z důvodu pochybností o přechodu nájmu bytu, a to v případě, že nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž bude žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu zamítnuta, výpověď nájmu určena jako neplatná nebo bude určeno, že nájem bytu přešel a dále podle prováděcího předpisu, který je nedílnou součástí Zásada prodeje v platném znění

4. změnu  v  nakládání  s  nebytovými prostorami, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ 
Praha 17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006:
-  nebytové jednotky nebudou předmětem prodejem, a zatím zůstanou v majetku MČ Praha 17


II. schvaluje  a doporučuje ZMČ revokaci Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006 a schválení nového usnesení se zohledněním úprav a změn v následujících bodech takto :
1.revokaci bodu I.,  bodu V a bodu VI.1. , kterým byl v II.etapě schválen prodej bytových panelových domů v ul. Vondroušova č.pop. 1167 až 1169, podle zákona  č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, pozemek parc.č. 1293/282 o výměře 252 m2, pod bytovým domem  č.pop. 1167, par.č. 1293/283 o výměře 250 m2 , pod bytovým domem č.pop. 1168 a pozemku parc.č. 1897 o výměře 130 m2 a pozemku parc.č. 1898 o výměře 123 m2 pod panelovým domem č.pop. 1169, ul. Vondroušova, k.ú. Řepy.
K nakládání s citovanými pozemky dojde s odvoláním na Přílohu č. 1 k usnesení ZHMP ze dne 20.9.2007 resp. na obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy  až od účinnosti vyhlášky tj. od 1.11.2007. Pozemky budou svěřeny HMP do správy MČ Praha 17.
Prodejní cena za  1 m2 pozemku dle platné cenové  mapy pro r. 2007 je 1870,- Kč/ m2

2.revokaci bodu IV.  změnu úhrady kupní ceny za jednotku.
a)platba z účtu kupujícího - po podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky úhrada nejpozději do 60-ti dnů. Návrh na vklad vlastnického práva může být podán až poté, kdy nabyvatel uhradí kupní cenu v plné výši. V případě nezaplacení kupní ceny, odstupuje prodávající od smlouvy a požaduje úhradu veškerých nákladů s tím spojených.
b)platba úvěrem - do 30-ti dnů po podání návrhu na vklad vlastnického práva, v případě nezaplacení kupní ceny v plné výši, odstupuje prodávající od smlouvy a požaduje úhradu veškerých nákladů s tím spojených.
c)po splnění podmínek bodu 2 a) a  2 b) bude proveden vklad do katastru nemovitostí, po schválení MHMP, nejpozději do 15 pracovních dnů.

3.změnu specifikace oprávněného nájemce, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ  Praha 17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006: 
Nabídka bude směřována výhradně tzv. oprávněným nájemcům, tj. osobám, kterým svědčí nejpozději ke dni rozeslání  nabídky nájemní právo nebo jiné právo užívání k předmětnému bytu, s výjimkou následujících kategorií:
- devizoví cizozemci
- právnické osoby
- dlužníci
- osoby, s nimiž MČ vede soudní spor ve věci zrušení nájmu bytu
-  do okruhu oprávněných nájemců budou dodatečně zařazeni ti, s nimiž ke dni
rozeslání  nabídky vedla MČ soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu bytu nebo o uznání přechodu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu z důvodu pochybností o přechodu nájmu bytu, a to v případě, že nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž bude žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu zamítnuta, výpověď nájmu určena jako neplatná nebo bude určeno, že nájem bytu přešel a dále podle prováděcího předpisu, který je nedílnou součástí Zásada prodeje v platném znění

4.změnu  v  nakládání  s  nebytovými prostorami, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ 
Praha  17  č. 18/2 ze dne 22.2.2006:
- nebytové jednotky nebudou předmětem prodeje, a zatím zůstanou v majetku MČ Praha 17

5.nahradit v bodu VI. slovo "souhlasí" za "schvaluje"

6.bod II., bod III. mimo odst. 2, bod VI.2., a 3., bod VII. a bod VIII. Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 18/2 ze dne  22.2.2006   zůstávají v platnosti.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF