Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000474/2018

Výpůjčka pozemku parc. č. 65/6 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost pana Davida Noska, společnost GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7, o výpůjčku části pozemku parc. č. 65/6 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 416 m2, za účelem možnosti uskladnění betonové dlažby pro stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" Praha 6 - Řepy. Doba výpůjčky je od 28. 12. 2018 do 31. 3. 2019,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce ve věci bezplatného využití části pozemku parc. č. 65/6 k. ú. Řepy o výměře 416 m2, dle přiloženého grafického zákresu, pro účely uskladnění betonové dlažby pro stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" Praha 6 - Řepy. Pozemek je svěřený do správy MČ Praha 17. Doba výpůjčky je od 28. 12. 2018 do 31. 3. 2019,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy o výpůjčce,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF