Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000457/2018

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1352/178 v k. ú. Řepy pro stavbu „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN"

Rada městské části

1. projednala

žádost PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, zastoupené ELEKTROŠTIKA, s. r. o., U Družstva Ideál 13/1283, 140 00 Praha 4 - Nusle, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1352/178 v k. ú. Řepy pro stavbu „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN",

2. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, k pozemku parc. č. 1352/178 v k. ú. Řepy pro stavbu „Praha 6 - Ruzyně, Karlovarská, Lišanská - přeložka kVN",

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. arch. Michal Štěpař: ZDRŽEL SE)

Tisk Export článku do PDF