Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000299/2013

Umístění reklamního a informačního zařízení pro potřeby KC Průhon na pozemku parc.č. 49, správa pozemku svěřená MČ Praha 17, lokalita Na Chobotě

Rada městské části

1. projednala
žádost KC Průhon o souhlas s umístěním reklamního a informačního zařízení na části pozemku parc.č. 49 o výměře 13 m2 na dobu neurčitou. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17, lokalita roh ulic Na Chobotě a Žalanského. 
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc.č. 49 o výměře 13 m2 za účelem umístění informačního zařízení KC Průhon na dobu neurčitou. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, lokalita roh ulic Na Chobotě a Žalanského.
3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení 
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce a případných dodatků
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF