Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000200/2019

Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2)a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy městské části Praha 17,

 

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2)  v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy městské části Praha 17,

 

3. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi – místostarostovi městské části Praha 17 předložit "Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2)  v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy městské části Praha 17" ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF