Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000199/2019

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu a služby: "Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“ zpracování PDS

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na zakázku malého rozsahu na služby: „Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“, firmy: KAP ATELIER s.r.o., Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha – Stodůlky, IČO:27338614, nabídková cena: bez DPH: 357 000,-Kč a 431 970,-Kč s DPH, hod. sazba AD 750,-Kč bez DPH.

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy na realizaci zakázky: „Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“ s vítězným uchazečem.

3. zplnomocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu

1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

2. Smlouvy na realizaci zakázky s vítězným uchazečem

Dokumenty 1 a 2 ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

realizovat zadání zakázky malého rozsahu dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF