Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000182/2013

Záměr prodat pozemky parc. č. 1360/2 o výměře 5372 m2 a parc. č. 1360/3 (včetně montované haly – Tesko objekt) o výměře 392 m2 v k. ú. Řepy, lokalita při ul. Karlovarská za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem

Rada městské části

1. projednala

záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 1360/2 o výměře 5372 m2 a parc. č. 1360/3 zastavěným č. p. 1711 (Tesko objekt) o výměře 392 m2, lokalita při ul. Karlovarská. Správa pozemků a stavby je svěřena MČ Praha 17, pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Řepy

2. souhlasí

a doporučuje ZMČ schválit záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 1360/2 o výměře 5372 m2 a parc. č. 1360/3 zastavěným č. p. 1711 (Tesko objekt) o výměře 392 m2, lokalita ul. Karlovarská. Správa pozemků a stavby je svěřena MČ Praha 17, pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Řepy. Minimální cena bude určena znaleckým posudkem.

3. ukládá
vedoucímu OSOM zajistit prozatimní zabezpečení těchto pozemků závorou a vjezd vozidlům povolit pouze na základě vydaného povolení MČ
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. ukládá
vedoucímu OSOM předložit tento materiál k projednání ZMČ
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF