Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000160/2019

Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí obecně prospěšné společnosti Prima Vizus, o.p.s.

2. schvaluje

1. finanční spoluúčast městské části na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních ve výši 100,- Kč na jedno dítě

2. platbu Prima Vizus, o.p.s. dle předložené faktury, jejíž součástí bude seznam vyšetřených dětí

3. zajištění financování této akce ze zdrojů kapitoly 04 Školství

Zodpovídá:  Odbor školství a kultury
  zajištění spolupráce ředitelek mateřských škol při realizaci projektu
Zodpovídá:  Ekonomický odbor
  seznámit se s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF