Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000154/2019

Výběrové řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 Vondroušova 1193"

Rada městské části

1. projednala

záměr provedení stavebních úprav koupelny bytu č. 51 v bytovém domě Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy, 

2. schvaluje

vypsání výběrového řízení na stavební práce "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193", za předchozího splnění podmínky, že nájemce jako částečnou kompenzaci za zhodnocení předmětu nájmu pronajímatelem, což pro něho bude mít výhodu zvýšení komfortu bydlení, uzavře s městskou částí Praha 17 jakožto pronajímatelem dodatek ke smlouvě o nájmu bytu o tom, že pronajímatel může výši nájemného počínaje od 1. července roku následujícího po podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o nájmu bytu každoročně upravovat o částku až do výše odpovídající roční míře inflace oficiálně vykázané ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

3. ukládá

vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF