Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000141/2019

Stavba nazvaná "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 259, 260/1, 260/6 a dalších v k.ů Řepy poblíž ulice U Kaménky" v Praze - Řepích"

Rada městské části

1. se seznámila

s projektovou dokumentací na výstavbu 9 rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 259, 260/1, 260/6 a dalších v k.ú. Řepy poblíž ulice U Kaménky v Praze - Řepích

2. souhlasí

se stavebním záměrem dle předložené PD za předpokladu že:

a) investoři předloží na OÚRI písemné stanovisko Magistrátu hl.m. Prahy nebo IPR k nemožnosti vedení přístupové komunikace v přímé linii ul U Kaménky;

b) bude ponechána neoplocená rezerva pro dopravní napojení a zachování prostupnosti území ve smyslu vyjádření IPR čj. 4951/18 ze dne 11.6.2018 pro případné vybudování obslužné komunikace k pozemkům parc.č. 260/5 a 262/1, k.ú. Řepy; 

c) areál nebude řešen jako uzavřený, komunikace budou veřejně přístupné;

d) bude projednán s vlastníkem nemovitosti (p. Gloser) dočasný průjezd na staveniště kolem jeho nemovitosti parc.č. 255/1, k.ú. Řepy;

e) bude omezeno rušení klidu pro okolní objekty v nocia ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích;

f) bude upraven povrch ulice U kaménky od napojení ul Ke Kaménce až jejímu severnímu konci;

g) ulice Ke Kaménce bude uvedena po skončení stavby do stávajícícho stavu.

 

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF