Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000135/2020

Souhlas s realizací stavby "Obnova vodovodního řadu DN100 v ul. Kartounářů, Praha 6 - Řepy" na pozemcích parc. č. 1392/1, 1392/4, 1407/3, 1407/4 a 1408 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10, o vyjádření souhlasu se stavbou "Obnova vodovodního řadu DN100 v ul. Kartounářů, Praha 6 - Řepy" na pozemcích parc. č. 1392/1, 1392/4, 1407/3, 1407/4 a 1408 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17,

2. schvaluje

uzavření Smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s realizací stavby "Obnova vodovodního řadu DN100 v ul. Kartounářů, Praha 6 - Řepy" na pozemcích parc. č. 1392/1, 1392/4, 1407/3, 1407/4 a 1408 v k. ú. Řepy, vč. vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF